Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1

Aktualizované:
Obsah
zámok v Starej Ľubovni
zámok v Starej Ľubovni

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 17. 5. 2023 vydal záväzné stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc k Dodatku č. 2  k Schéme štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) s prideleným číslom SA.108089.

Účelom schémy je pomoc zameraná na podporu projektov posilňujúcich sociálny a ekonomický rozvoj prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva.

Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca ako celok prispeje k zlepšeniu stavu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, ako aj k zlepšeniu prístupu k súčasnému umeniu.

Hlavné ciele programu sú

  • obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva,

  • podpora kapacít kultúrnych aktérov,

  • podpora práce s publikom,

  • podpora bilaterálnej spolupráce medzi Nórskom, Islandom a/alebo Lichtenštajnskom a Slovenskou republikou.

Dodatkom č. 2 prišlo k zmene jednotlivých článkov upravujúcich poskytovanie pomoci, najmä k úprave týkajúcej sa poskytovateľa pomoci, oprávnených nákladov a rozpočtu. Dodatkom č. 2 bol taktiež upravený mechanizmus poskytovania pomoci a článok týkajúci sa kumulácie pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Schéma je verejne dostupná aj na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.