Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 1

Publikované:
Obsah
hala s visiacimi vlajkami štátov
hala s visiacimi vlajkami štátov

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 12. 12. 2022 v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal záväzné stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“).

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci na podporu zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín a interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami v rámci štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Schéma zároveň vychádza z kontextu Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.

Dodatkom č. 2 prišlo k zmene jednotlivých článkov upravujúcich poskytovanie pomoci, najmä k úprave týkajúcej sa príjemcu pomoci, oprávnených projektov a rozpočtu. Dodatkom č. 2 bol taktiež upravený mechanizmus poskytovania pomoci a predĺžila sa platnosť a účinnosť schémy.

Poskytovateľom pomoci je Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Aktuálne znenie schémy je verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.