Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín

Publikované:
Obsah

Stanovisko sa týka dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

bytovka2
bytovka2

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 20. 4. 2022 vydal stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 3/2018 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok č. 2“) a k Schéme štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „schéma v znení dodatku č. 2“).

V zmysle pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci je právnym základom dodatku č. 2 a schémy v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej aj „SVHZ“).

Predmetom schémy ŠP SVHZ – 3/2018 je zlepšenie podmienok, vytvorenie systému sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Systémom bývania sa rozumie vertikálna viacstupňová sústava sociálneho bývania formou nájomného bývania, ktorá musí obsahovať prvky prestupného bývania založené na princípe individuálneho prestupu domácností medzi jednotlivými stupňami bývania, ktoré sú sprevádzané sociálnou prácou asistenta bývania.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vykonávateľom schémy je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Štátna pomoc podľa schémy ŠP SVHZ – 3/2018 sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku ako náhrada za poskytovanie SVHZ v súvislosti s realizáciou Operačného programu Ľudské zdroje.

Záväzkom SVHZ je poskytovanie sociálneho bývania v súlade s aplikáciou tretej časti zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov formou nájomného bývania s prvkami prestupného bývania, ktoré je sprevádzané sociálnou prácou asistenta bývania. Na účely poskytnutia pomoci podľa schémy ŠP SVHZ – 3/2018 musí byť prijímateľ pomoci výslovne poverený poskytovaním konkrétnej SVHZ, na ktorú sa pomoc poskytuje, v zmysle vymedzeného záväzku SVHZ podľa schémy ŠP SVHZ – 3/2018.

Cieľom vypracovania dodatku č. 2 boli technické zmeny vyplývajúce z doterajšej implementácie schémy ŠP SVHZ – 3/2018, spresnenie podmienok poskytnutia pomoci a úprava prechodných ustanovení pre prijímateľov pomoci, ktorí sa zapoja do novej výzvy v zmysle schémy v znení dodatku č. 2.

Schéma ŠP SVHZ – 3/2018 v znení dodatku č. 2 je dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.