Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení dodatku č. 2

Publikované:
Obsah
scrabble
scrabble

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 19. 4. 2023 vydal záväzné stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc k Dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení dodatku č. 2 (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom SA.107348.

Cieľom schémy v znení dodatku č. 3 je poskytovanie pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. Na účely schémy sa pomocou na podporu na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím rozumie pomoc na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií, na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím a na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom.

Predmetom dodatku č. 3 k schéme sú zmeny vecných a zákonných podmienok v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Schéma v znení dodatku č. 3 je verejne dostupná aj na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.