Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 4 k Schéme štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 3

Publikované:
Obsah
lúka
lúka

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 19. 4. 2023 vydal záväzné stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc k Dodatku č. 4 k Schéme štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 3 (ďalej len „schéma“).

Účelom poskytovania pomoci podľa schémy v znení dodatku č. 4 je podporiť podnik pôsobiaci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby formou úhrady platby poistného.

Predmetom dodatku č. 4 sú najmä zmeny v bodoch F.1 článku F. Rozsah pôsobnosti schémy a L.2 článku L. Podmienky poskytnutia pomoci, ktorými sa implementujú ustanovenia článku 1 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 7 nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2472 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Schéma v znení dodatku č.  4 je verejne dostupná aj na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.