Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 5 k Schéme regionálnej investičnej pomoci v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4

Publikované:
Obsah
tablet v dlaniach
tablet v dlaniach

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 27. 4. 2023 vydal záväzné stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc k Dodatku č. 5 k Schéme regionálnej investičnej pomoci v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (ďalej len „schéma“).

Účelom investičnej pomoci podľa schémy v znení dodatku č. 5 je podpora rozvoja znevýhodnených oblastí a znižovania regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory realizácie investičných zámerov v priemyselnej výrobe, v technologických centrách a v centrách podnikových služieb v súlade s článkom 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Predmetom schémy v znení dodatku č. 5 sú najmä úpravy článku O. Povinnosti prijímateľa, článku Q. Korekcie a doplnenie častí W.6 a W.7 do článku W. Prechodné ustanovenia z dôvodu prijatia novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá vstúpila do platnosti 1. 5. 2023. 

Poskytovateľmi pomoci v rámci schémy v znení dodatku č. 5 sú Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vlastník nehnuteľnosti, ktorým je štát zastúpený príslušným správcom majetku štátu, vyšší územný celok, obec, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba zriadená zákonom.

Schéma v znení dodatku č. 5 je verejne dostupná aj na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.