Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry v znení dodatku č. 1

Publikované:
Obsah

Predmetná schéma pomoci má pridelené číslo DM-3/2022.

ryby, koraly
ryby, koraly
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 8. 4. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry v znení dodatku č. 1“ s prideleným číslom DM-3/2022.
 
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore akvakultúry.
 
Akvakultúra je chov alebo pestovanie vodných organizmov technikami určenými na zvýšenie produkcie daných organizmov nad rámec prirodzenej kapacity prostredia, ak organizmy zostávajú počas fázy chovu a pestovania majetkom fyzickej alebo právnickej osoby, a to až do okamihu ich výlovu vrátane tohto okamihu.
 
Dodatkom č. 1 bol upravený bod v článku Podmienky poskytovania pomoci týkajúci sa ročného výkazu o výlove rýb Ryb-01 zasielaného Štatistickému úradu Slovenskej republiky za požadovaný rok.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
 
Vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.