Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 4

Publikované:
Obsah

Predmetná schéma má pridelené číslo DM-7/2015.

obilniny na poli
obilniny na poli
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 14. 4. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 4“ s prideleným číslom DM-7/2015 (ďalej len „schéma“).
 
Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby na podporu realizácie opatrení, ktoré nespĺňajú kritériá článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto nepodliehajú povinnosti notifikácie stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ.
 
Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje v súvislosti s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na realizáciu programového dokumentu Operačný program Ľudské zdroje, na tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby.
 
Dodatkom č. 4 bol ako ďalšia z foriem pomoci doplnený príspevok na úhradu preukázateľných oprávnených výdavkov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je zároveň vykonávateľom schémy.