Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík (DM-1/2022)

Publikované:
Obsah

PMÚ SR v zmysle zákona o štátnej pomoci vydal stanovisko k schéme pomoci.

kybernetická bezpečnost - zamka klavesnica
kybernetická bezpečnost - zamka klavesnica
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci (zákona č. 358/2015 Z. z.) dňa 3. 2. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík“ (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo DM-1/2022.

Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci na podporu implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík, predovšetkým pre systémy verejnej správy patriace do kritickej infraštruktúry.

Jej cieľom je nasadenie nástrojov na skoré rozpoznania útokov a incidentov pre informačné systémy podnikov, v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ. V rámci ochrany informačného prostredia je potrebné vytvoriť presné procesy na zvládnutie situácie prelomenia bezpečnosti, aby bola do najvyššej možnej miery zabezpečená biznis kontinuita informačných systémov a aby bol minimalizovaný dopad bezpečnostného incidentu. Ďalej je potrebné podporiť na úrovni jednotlivých podnikov prijatie postupov riadenia rizík a podávať správy o významných bezpečnostných incidentoch na ich hlavných službách s cieľom vytvorenia jednotného systému na monitorovanie kritickej infraštruktúry.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Schéma je spolufinancovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.