Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie z odpadov

Publikované:
Obsah

Účelom pomoci je podpora investícií do využívania odpadov.

trava a kvety pri strome
trava a kvety pri strome
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 22. 9. 2022 v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal záväzné stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie z odpadov (ďalej len „schéma“).
                                     
Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci z Operačného programu Kvalita životného prostredia na investície na výstavbu nových, resp. rekonštrukciu existujúcich zariadení, v rámci ktorých je produkovaný bioplyn, ktorý je možné použiť na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo upraviť na biometán. Podporené zariadenia budú po realizácii projektu zariadeniami na zhodnocovanie odpadov.
 
Cieľom pomoci je zvýšiť kapacitu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynského odpadu z domácností a zvýšiť kapacitu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľnej časti zmesového komunálneho odpadu.
 
Účelom pomoci je podpora investícií do využívania odpadov (zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu alebo biologicky rozložiteľnej časti zmesového komunálneho odpadu) na produkciu bioplynu určeného na kombinovanú výrobu tepla a elektriny alebo výrobu biometánu.
 
Pomoc sa poskytuje v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň vyhlasovateľom schémy je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vykonávateľom schémy je Slovenská agentúra životného prostredia.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.