Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Publikované:
Obsah

Vydané stanovisko PMÚ SR k schéme pomoci súvisí s dodržiavaním pravidiel Európskej únie pre pomoc.

zdravotná starostlivost, lekár, v pozadí pacienti
zdravotná starostlivost, lekár, v pozadí pacienti
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci (zákona č. 358/2015 Z. z.) dňa 24. 2. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu)“ (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo ŠP SVHZ – 1/2022.
 
V zmysle pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci je právnym základom schémy „Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu“ (ďalej len „rozhodnutie 2012/21/EÚ“). Schéma sa uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady udelenej v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorá patrí do kategórie podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2012/21/EÚ.
 
Účelom schémy je poskytovanie štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu pre subjekty poskytujúce dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť regulovanú ustanovením § 4 ods. 1, definovanú v § 7 ods. 1 písm. a) a d) a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prevádzkovanú v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 3 písm. e) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.
 
Podnik, ktorý je prijímateľom pomoci podľa schémy, musí byť písomne poverený poskytovaním konkrétnej služby všeobecného hospodárskeho záujmu, na ktorú sa poskytuje pomoc podľa schémy.
 
Schéma upravuje postup pri poskytovaní štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku financovaného z Európskeho sociálneho fondu a v súvislosti s realizáciou programového dokumentu Operačný program Ľudské zdroje.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 
Vykonávateľom schémy je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.