Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR

Publikované:
Obsah

Účelom pomoci je posilniť financovanie v oblasti vedy a výskumu na Slovensku.

skúmanie vzorky pod mikroskopom
skúmanie vzorky pod mikroskopom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 22. 2. 2023 vydal záväzné stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „schéma“).

V zmysle pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci je právnym základom schémy nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Účelom pomoci podľa schémy je posilniť financovanie v oblasti vedy a výskumu na Slovensku, podporou kvalitného výskumu s vysokou pridanou hodnotou, čím sa zabezpečí vyššia konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Pomoc podľa schémy bude poskytovaná na projekty výskumu a vývoja v rámci základného výskumu, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja alebo štúdií uskutočniteľnosti a na zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr, ktoré vykonávajú hospodárske činnosti. Pomoc je možné poskytnúť podnikom vo všetkých veľkostných kategóriách, t. j. mikro, malým, stredným aj veľkým podnikom.

Poskytovateľom pomoci je Úrad vlády Slovenskej republiky. Vykonávateľmi schémy môžu byť Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňa 24. 2. 2023 uverejnením v Obchodnom vestníku 39/2023. Platnosť a účinnosť schémy skončí dňa 30. 6. 2026. Európska komisia zaregistrovala schému pod číslom SA.106633.

Aktuálne znenie schémy je verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.