Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa

Aktualizované:
Obsah

Stanovisko vydal z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

kniha v rukách
kniha v rukách

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 28. 4. 2022 vydal stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc k Schéme štátnej pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa (ďalej len „schéma“).

V zmysle pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci je právnym základom schémy nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „nariadenie 651/2014“).

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je zároveň aj vykonávateľom schémy. Štátna pomoc sa podľa schémy poskytuje formou nenávratného finančného príspevku v súvislosti s realizáciou Operačného programu Ľudské zdroje.

Z hľadiska prijímateľov pomoci je pomoc podľa tejto schémy možné poskytnúť podnikom vo všetkých veľkostných kategóriách, t. j. mikropodnikom, malým, stredným i veľkým podnikom.

Oprávnenými projektmi na podporu vzdelávania podľa schémy sú projekty a programy zamerané na podporu vzdelávania organizovaného zamestnávateľom pre jeho zamestnancov, ktorých cieľom je získanie, obnova a zmena odborných zručností a vedomostí potrebných na ich pracovné uplatnenie s výnimkou tých projektov, ktorých výsledkom bude zvýšenie stupňa vzdelania.

Pomoc sa neposkytuje na vzdelávanie, ktoré podniky uskutočňujú s cieľom splniť povinné vnútroštátne vzdelávacie normy.

Maximálna výška pomoci na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť súhrnne 2 mil. eur na jeden vzdelávací projekt. Intenzita pomoci na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Môže sa zvýšiť v zmysle ustanovení schémy až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 70 % oprávnených nákladov.

Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. Platnosť a účinnosť schémy skončí dňa 31. 12. 2023.

Po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy a splnení povinnosti poskytovateľa pomoci podľa článku 11 nariadenia 651/2014 bude schéma verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.