Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR zverejnil nový formulár súhrnných informácií na základe nariadenia o skupinových výnimkách pre oblasť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach

Aktualizované:
Obsah
mobil a písacie potreby
mobil a písacie potreby

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejnil nový formulár súhrnných informácií  na základe  nariadenia Komisie (EÚ) č. 2022/2472 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „nové nariadenie o skupinových výnimkách“).

Formulár vychádzajúci z prílohy II nového nariadenia o skupinových výnimkách je v editovateľnej podobe k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk, v časti Štátna pomoc, v sekcii Formuláre na predkladanie súhrnných informácií (skupinové výnimky).