Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Vláda SR schválila Správu o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2022

Aktualizované:
Obsah

V minulom roku celková výška štátnej pomoci poskytnutej v SR dosiahla 1 146,45 mil. eur.

mapa regionalnej pomoci
mapa regionalnej pomoci

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 7. 6. 2023 schválila Správu o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2022 (ďalej aj ako „správa“).

Správa zahŕňa údaje o skutočných výdavkoch na štátnu pomoc v Slovenskej republike za rok 2022. V správe nie je uvedená čerpaná minimálna pomoc a ani štátna pomoc vo forme náhrad za služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorá sa eviduje a predkladá Európskej komisii v samostatnej správe.

V roku 2022 bola v Slovenskej republike poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 1 146,45 mil. eur, z toho 532,97 mil. eur bolo poskytnutých v súvislosti s nákazou COVID-19 a 86,14 mil. eur bolo poskytnutých v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine.

Celková výška štátnej pomoci poskytnutá v roku 2022 sa v porovnaní s rokom 2021 znížila o 1 139,06 mil. eur. Pokles objemu finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 bol spôsobený najmä ukončovaním poskytovania pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní EÚ (Ú. v. ES L 140 30.4.2004, s. 1) v platnom znení, predloží Európskej komisii prehľad o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2022 do 30. 6. 2023.

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2022 je zverejnená na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk, v časti Štátna pomoc, v sekcii Ročné správy o poskytnutej štátnej pomoci.