Štatút úradu

Štatút

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky


Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Štatút Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“) a zákonom č.  358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a upravuje vzťahy úradu k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie úradu uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku úradu.


Čl. 2
Pôsobnosť úradu

(1) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže 1) (ďalej ako „súťaž“) a je koordinátorom pomoci. 2)

(2) Úrad je služobným úradom a zamestnávateľom podľa osobitného predpisu. 3)

(3) Úrad je rozpočtovou organizáciu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 4)

(4) Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

(5) Sídlom úradu je Bratislava.


Čl. 3
Hlavné úlohy úradu

(1) V rámci pôsobnosti podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže plní úrad najmä tieto úlohy:

a) vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave súťaže v danom odvetví,
b) vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
c) vykonáva vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže iného štátu na základe osobitného predpisu 5) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) vydáva rozhodnutie o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo podľa osobitného predpisu, 6) rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa konania, ktoré je zakázané zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
e) vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
f) postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo z osobitných predpisov, 7)
g) kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
h) vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu, 8)
i) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,
j) podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Európsku komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,7)
k) podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa § 22a ods. 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
l) navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže,
m) vydáva súhlas s osobou správcu alebo určuje osobu správcu podľa § 12 ods. 8 a § 38f ods. 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

(2) Úrad ako koordinátor pomoci v rámci svojej pôsobnosti plní najmä tieto úlohy:

a) vypracováva stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,
b) vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc,
c) registruje schémy minimálnej pomoci,
d) zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,
e) zabezpečuje spoluprácu pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci medzi poskytovateľmi štátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schvaľovaní zmien v existujúcej štátnej pomoci,
f) zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích strán,
g) zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti pomoci,
h) vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,
i) zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou pri príprave právne záväzných aktov Európskej únie pre pomoc,
j) vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.


Čl. 4
Iné úlohy úradu

(1) Úrad plní úlohy vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a z uznesení vlády, najmä

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,4)
b) pri správe majetku štátu,9)
c) na úseku kontrolnej činnosti,10)
d) na úseku obrany a bezpečnosti štátu,11)
e) na úseku ochrany utajovaných skutočností,12)
f) na úseku medzinárodných vzťahov vrátane záležitostí Európskej únie,11)
g) v oblasti rozvoja jednotného informačného systému,13)
h) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.11)

(2) Úrad zabezpečuje aj plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby a ako zamestnávateľovi pri uplatňovaní právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 14)


Čl. 5
Zásady činnosti a organizácie úradu

(1) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda úradu, ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. 15)

(2) Konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov je oprávnený vedúci služobného úradu (ďalej len „vedúci úradu“). Vedúceho úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. 16)

(3) Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva predseda úradu. 17)

(4) Úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami v služobnom úrade, s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným zabezpečovaním činnosti úradu ako služobného úradu plní vedúci úradu.


Čl. 6
Organizácia a organizačná štruktúra úradu

(1) Úrad sa člení na organizačné útvary. Organizačný útvar je spoločné označenie pre organizačný celok v rámci úradu, ktorý zabezpečuje plnenie ucelenej skupiny odborných činností.

(2) Základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania je odbor, ktorý plní úlohy úradu podľa vymedzených okruhov špecifických odborných činností. Odbor priamo riadi riaditeľ odboru.

(3) Odbor sa môže členiť na oddelenia zabezpečujúce výkon užšieho rozsahu špecializovaných činností pod vedením vedúceho oddelenia.

(4) Predseda úradu môže zriadiť samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný útvar úradu.

(5) Na zabezpečenie plnenia úloh úradu zriaďuje predseda úradu stále alebo dočasné poradné orgány, komisie a pracovné skupiny, ktoré prerokúvajú a riešia dôležité otázky súvisiace s činnosťou úradu a pripravujú odborné a koncepčné materiály týkajúce sa činnosti úradu.

(6) Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok úradu.

(7) Práva a povinnosti zamestnancov úradu ustanovené osobitnými predpismi3) bližšie určuje pracovný a služobný poriadok úradu a interné riadiace akty úradu.


Čl. 7
Rada úradu

(1) Rada úradu rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania v konaniach podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu 18) vo veciach týkajúcich sa uplatňovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 19)

(2) Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.


Čl. 8
Záverečné ustanovenia

Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak

a) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh úradu

1. zrušením všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní úrad úlohy,
2. vydaním nových všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, obsahujúcich úlohy pre úrad,
3. presunom pôsobnosti úradu na iný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán miestnej štátnej správy alebo územnú samosprávu,

b) nastanú závažné zmeny v zásadných činnostiach alebo zásadách organizácie úradu nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.


Čl. 9

Zrušuje sa Štatút Protimonopolného úradu Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 1215 zo 6. novembra 2002.


Čl. 10

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia vládou Slovenskej republiky a účinnosť 1. januára 2016.
1) § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2) § 2 zákona č. 358/2015  Z. z.  o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
3) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 001, 4/1/2003).
6) Čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
7) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1/2003,  nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi. (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 024, 29/01/2004).
8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
9) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) § 15 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) § 15  ods. 1 a 3 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) znení zákona č. 527/2003 Z. z.
19) § 18 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:01.03.2018