Preskočiť na hlavný obsah

Štatút úradu

Aktualizované:
Obsah

Čl. 1  Základné ustanovenia

 1. Štatút Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“) a zákonom č.  358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a upravuje vzťahy úradu k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.
 1. Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie úradu uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku úradu.

Čl. 2  Pôsobnosť úradu

 1. Úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže1) (ďalej ako „súťaž“) a je koordinátorom pomoci.2)
 1. Úrad je služobným úradom a zamestnávateľom podľa osobitného predpisu.3)
 1. Úrad je rozpočtovou organizáciu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.4)
 1. Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
 1. Sídlom úradu je Bratislava.

Čl. 3  Hlavné úlohy úradu

 1. V rámci svojej pôsobnosti podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže úrad najmä:
 1. vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave súťaže v danom odvetví,
 2. vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
 3. rozhoduje o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo podľa čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
 4. ukladá
 1. dočasné opatrenie podľa § 31 zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
 2. opatrenie podľa § 32 alebo § 40 zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
 3. plnenie záväzkov podľa § 33 zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
 1. vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy alebo záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy porušila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
 2. postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo z osobitných predpisov,5)
 3. vydáva rozhodnutie o koncentrácii,
 4. vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,6)
 5. kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
 6. určuje, zverejňuje a aktualizuje svoju priorizačnú politiku na webovom sídle úradu,
 7. zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov súťaže,
 8. zabezpečuje výmenu informácií na žiadosť úradu iného členského štátu na základe osobitného predpisu7) a vykonáva vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť úradu iného členského štátu podľa § 16 ods. 8, 9 alebo 10 alebo § 58 až 62 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, na základe osobitného predpisu7) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 9. sprostredkuje kontakt s úradom iného členského štátu a je kontaktným miestom pre orgány činné v trestnom konaní iného členského štátu na účely ochrany zamestnanca alebo bývalého zamestnanca podnikateľa, ktorý požiadal o neuloženie pokuty podľa § 51 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže pred sankciou, ktorá sa môže tejto fyzickej osobe uložiť v trestnom konaní za porušenie vnútroštátnych predpisov tohto členského štátu,
 10. podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,5)
 11. podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa § 17 ods. 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
 12. poskytuje súdu stanovisko k návrhu na predloženie dôkazov z jeho spisu, k primeranosti takého návrhu, k otázke sprístupnenia týchto dôkazov v súdnom konaní o náhradu škody podľa osobitného predpisu8) a v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje ďalšiu spoluprácu súdu v konaní o náhradu škody, ak to uzná za vhodné,
 13. vydáva súhlas s osobou správcu alebo určuje osobu správcu podľa § 32 ods. 5, § 33 ods. 4 alebo § 37 ods. 6 zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
 14. navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže.
 1. Úrad ako koordinátor pomoci v rámci svojej pôsobnosti plní najmä tieto úlohy:
   
  1. vypracováva stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,
  2. vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc,
  3. registruje schémy minimálnej pomoci,
  4. zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,
  5. zabezpečuje spoluprácu pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci medzi poskytovateľmi štátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schvaľovaní zmien v existujúcej štátnej pomoci,
  6. zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích strán,
  7. zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti pomoci,
  8. vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,
  9. zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou pri príprave právne záväzných aktov Európskej únie pre pomoc,
  10. vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

Čl. 4  Iné úlohy úradu

 1. Úrad plní úlohy vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a z uznesení vlády, najmä
   
  1. vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,4)
  2. pri správe majetku štátu,9)
  3. na úseku kontrolnej činnosti,10)
  4. na úseku obrany a bezpečnosti štátu,11)
  5. na úseku ochrany utajovaných skutočností,12)
  6. na úseku medzinárodných vzťahov vrátane záležitostí Európskej únie,11)
  7. v oblasti rozvoja jednotného informačného systému,13)
  8. pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.11)
    
 2. Úrad zabezpečuje aj plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby a ako zamestnávateľovi pri uplatňovaní právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.14)

Čl. 5  Zásady činnosti a organizácie úradu

 1. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda úradu, ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.15)
 1. Konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov je oprávnený generálny tajomník úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.16)
 1. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.
 1. Úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami v služobnom úrade, s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným zabezpečovaním činnosti úradu ako služobného úradu plní generálny tajomník úradu.

Čl. 6  Organizácia a organizačná štruktúra úradu

 1. Úrad sa člení na organizačné útvary. Organizačný útvar je spoločné označenie pre organizačný celok v rámci úradu, ktorý zabezpečuje plnenie ucelenej skupiny odborných činností.
 1. Základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania je odbor, ktorý plní úlohy úradu podľa vymedzených okruhov špecifických odborných činností. Odbor priamo riadi riaditeľ odboru.
 1. Odbor sa môže členiť na oddelenia zabezpečujúce výkon užšieho rozsahu špecializovaných činností pod vedením vedúceho oddelenia.
 1. Predseda úradu môže zriadiť samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný útvar úradu.
 1. Na zabezpečenie plnenia úloh úradu zriaďuje predseda úradu stále alebo dočasné poradné orgány, komisie a pracovné skupiny, ktoré prerokúvajú a riešia dôležité otázky súvisiace s činnosťou úradu a pripravujú odborné a koncepčné materiály týkajúce sa činnosti úradu.
 1. Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok úradu.
 1. Práva a povinnosti zamestnancov úradu ustanovené osobitnými predpismi3) bližšie určuje pracovný a služobný poriadok úradu a interné riadiace akty úradu.

Čl. 7  Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

 1. Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „rada“) je druhostupňovým orgánom úradu, ktorý rozhoduje o rozklade proti rozhodnutiu úradu vydanom v konaní na prvom stupni podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Rada preskúmava aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania a rozhoduje o obnove konania vo veciach, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa Správneho poriadku.
 1. Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

Čl. 8  Záverečné ustanovenia

Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak
 
 1. došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh úradu
   
  1. zrušením všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní úrad úlohy,
  2. vydaním nových všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, obsahujúcich úlohy pre úrad,
  3. presunom pôsobnosti úradu na iný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán miestnej štátnej správy alebo územnú samosprávu,
 1. nastanú závažné zmeny v zásadných činnostiach alebo zásadách organizácie úradu nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.

Čl. 9

Zrušuje sa Štatút Protimonopolného úradu Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 1215 zo 6. novembra 2002.

Čl. 10

Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou Slovenskej republiky 19. apríla 2023.

1) § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 zákona č. 358/2015  Z. z.  o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
3) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 8/zv.2) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. ES L 24, 29. 1. 2004).
6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad nariadenie (ES) č. 1/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 139/2004.
8) Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
9) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) § 15 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prílohy na stiahnutie