Stáže pre študentov

Protimonopolný úrad SR vykonávanými opatreniami zameranými na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti na Protimonopolnom úrade SR v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky dočasne neumožňuje absolvovať program krátkodobej stáže na úrade.
 


Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) aj v roku 2020 umožňuje študentom vysokých škôl absolvovať program krátkodobej stáže na úrade.

Cieľom stáže je podporiť u študentov zvyšovanie úrovne ich vedomostí a získavanie praktických skúseností študentov o činnostiach úradu ako ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže, taktiež o legislatívnych procesoch a s nimi súvisiacimi podpornými činnosťami.

V rámci účasti na stáži chce úrad oboznámiť vybraných študentov s činnosťami svojich jednotlivých organizačných útvarov, čo im po skončení ich vysokoškolského štúdia uľahčí uplatnenie sa v praxi.
PODMIENKY ÚČASTI NA STÁŽI
Prioritne, záujemcom o absolvovanie krátkodobej stáže na úrade je študent jednej z univerzít, s ktorými má úrad uzatvorené memorandá týkajúce sa vzájomnej spolupráce. Ich zoznam nájdete na webovom sídle úradu https://www.antimon.gov.sk/memoranda-a-dohody-o-spolupraci/.  

V ojedinelých prípadoch môže úrad prijať na stáž aj študenta z inej vysokej školy, a to po zohľadnení motivácie študenta, jeho vlastných odborných a osobnostných charakteristík a splnenia kritérií pre individuálnych žiadateľov. O jeho prijatí na stáž rozhodujú v neposlednom rade i aktuálne kapacitné možnosti úradu. V takomto prípade, ak vysoká škola vyžaduje uzatvorenie dohody o vykonaní stáže, študent predloží úradu jej návrh.
 
O účasť na stáži je možné požiadať zaslaním kompletnej žiadosti adresovanej generálnej tajomníčke služobného úradu, ktorá je koordinátorkou stáží, a to e-mailom na e-mailovú adresu staz@antimon.gov.sk. Predmetná kompletná žiadosť zahŕňa:
  1. žiadosť o prijatie na stáž s označením organizačného útvaru úradu, na ktorom študent žiada vykonávať stáž,
  2. štruktúrovaný životopis,
  3. potvrdenie o štúdiu na vysokej škole (univerzite).
PRIJATIE NA STÁŽ
Po doručení kompletnej žiadosti študenta je možné zúčastniť sa stáže na úrade iba v prípade následného vydania kladného stanoviska úradu, t. j. stanoviska o prijatí študenta na stáž.
Úrad bude o svojom stanovisku o prijatí alebo o neprijatí na stáž informovať každého študenta, ktorý doručí kompletnú žiadosť.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
  • Štandardná dĺžka stáže je jeden mesiac, ak koordinátorka stáže nerozhodne inak.
  • Počas celého obdobia stážista pod vedením svojho gestora, ktorým je poverený zamestnanec organizačného útvaru úradu, na ktorom vykonáva stáž, prispieva k plneniu úloh a dodržiava jeho pokyny, ako aj pokyny koordinátorky stáže.
  • Stáž na úrade sa vykonáva bez nároku na finančné ohodnotenie a bez krytia nákladov súvisiacich s cestovným, ubytovaním a stravovaním.
  • Študent môže okrem nových pracovných skúseností a znalostí získať po skončení stáže aj potvrdenie o jej úspešnom absolvovaní na úrade.

Úrad sa teší na prípadnú spoluprácu a verí, že aj týmto spôsobom prispeje k rozšíreniu znalostí a skúseností študentov.


 
Posledná aktualizácia:22.06.2021