Preskočiť na hlavný obsah

Stáže pre študentov

Aktualizované:
Obsah

Program stáže pre študentov

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky umožňuje študentom vysokých škôl absolvovať program krátkodobej stáže na úrade.

Cieľom stáže je podporiť u študentov zvyšovanie úrovne ich vedomostí a získavanie praktických skúseností študentov o činnostiach úradu ako ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže, taktiež o legislatívnych procesoch a s nimi súvisiacimi podpornými činnosťami.

V rámci účasti na stáži chce úrad oboznámiť vybraných študentov s činnosťami svojich jednotlivých organizačných útvarov, čo im po skončení ich vysokoškolského štúdia uľahčí uplatnenie sa v praxi.

Podmienky účasti na stáži

Prioritne, záujemcom o absolvovanie stáže na úrade je študent jednej z univerzít, s ktorými má úrad uzatvorené memorandá týkajúce sa vzájomnej spolupráce. Ich zoznam nájdete na webovom sídle úradu v sekcii Memorandá a dohody o spolupráci.  

V ojedinelých prípadoch môže úrad prijať na stáž aj študenta z inej vysokej školy, a to po zohľadnení motivácie študenta, jeho vlastných odborných a osobnostných charakteristík a splnenia kritérií pre individuálnych žiadateľov. O jeho prijatí na stáž rozhodujú v neposlednom rade i aktuálne kapacitné možnosti úradu. V takomto prípade, ak vysoká škola vyžaduje uzatvorenie dohody o vykonaní stáže, študent predloží úradu jej návrh.
 
O účasť na stáži je možné požiadať zaslaním kompletnej žiadosti adresovanej generálnej tajomníčke služobného úradu, ktorá je koordinátorkou stáží, a to e-mailom na e-mailovú adresu staz@antimon.gov.sk. Predmetná kompletná žiadosť zahŕňa
  1. žiadosť o prijatie na stáž s označením organizačného útvaru úradu, na ktorom študent žiada vykonávať stáž,
  2. štruktúrovaný životopis,
  3. potvrdenie o štúdiu na vysokej škole (univerzite).

Prijatie na stáž

Po doručení kompletnej žiadosti študenta je možné absolvovať stáž na úrade iba v prípade následného vydania kladného stanoviska úradu, t. j. stanoviska o prijatí študenta na stáž.

Úrad bude o svojom stanovisku o prijatí alebo o neprijatí na stáž informovať každého študenta, ktorý doručí kompletnú žiadosť.

Ďalšie informácie

  • Štandardná dĺžka stáže je jeden mesiac, ak koordinátorka stáže nerozhodne inak.
  • Počas celého obdobia stážista pod vedením svojho gestora, ktorým je poverený zamestnanec organizačného útvaru úradu, na ktorom vykonáva stáž, prispieva k plneniu úloh a dodržiava jeho pokyny, ako aj pokyny koordinátorky stáže.
  • Študent môže okrem nových pracovných skúseností a znalostí získať po skončení stáže aj potvrdenie o jej úspešnom absolvovaní na úrade.
Úrad sa teší na prípadnú spoluprácu a verí, že aj týmto spôsobom prispeje k rozšíreniu znalostí a skúseností študentov.