Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Štúdia o fungovaní a problémoch v sektore tepelného hospodárstva v SR so zameraním na systémy CZT z pohľadu Protimonopolného úradu SR

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR vypracoval a uverejnil na svojej stránke materiál o tepelnej energetike s názvom „Fungovanie a problémy v sektore tepelného hospodárstva v SR so zameraním na systémy CZT z pohľadu Protimonopolného úradu SR“. Úrad v štúdii popisuje stav na trhu tepelného hospodárstva v SR, pričom sa zameriava na pôsobenie a problémy systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT). Cieľom vypracovania materiálu bolo najmä oboznámiť príslušné orgány štátnej správy a samosprávy ako aj ostatných účastníkov trhu so skúsenosťami úradu v danej oblasti a s možnosťami vyhodnocovania niektorých súvisiacich skutočností z pohľadu súťažnej politiky. Zverejneniu materiálu predchádzala odborná diskusia a pripomienkovanie zo strany Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenského zväzu výrobcov tepla a Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov Slovenska. Súčasťou štúdie je aj návrh opatrení na riešenie zhoršujúcej sa situácie v posudzovanej oblasti. Úrad tiež upozorňuje na akútnu nevyhnutnosť prijatia nových opatrení zo strany štátu a samosprávy ako aj širšej diskusie všetkých zainteresovaných.


Fungovanie a problémy v sektore tepelného hospodárstva SR so zameraním na systémy CZT z pohľadu Protimonopolného úradu SR_23/09/2013 (654.36 kB)

Príloha k štúdii Fungovanie a problémy v sektore tepelného hospodárstva SR_23/09/2013
(532.65 kB)