Urovnanie

Ďalšou možnosťou podnikateľa je v prípade kartelov využitie inštitútu „urovnania“. Urovnanie umožňuje osobe, ktorá porušila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, získať benefit v podobe zníženej pokuty a to až do výšky 30% v prípade, že  sa táto osoba k porušeniu dobrovoľne prizná a zároveň za takéto porušenie preberie zodpovednosť.

Podmienky plnenia inštitútu urovnania sú bližšie upravené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (PDF, 28 kB)
Posledná aktualizácia:24.03.2016