Urovnanie

Ďalšou možnosťou podnikateľa v prípade kartelov je využitie inštitútu urovnania. Urovnanie umožňuje osobe, ktorá porušila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, získať benefit v podobe zníženej pokuty, a to až do výšky 30 %, ak sa táto osoba k porušeniu dobrovoľne prizná a zároveň za takéto porušenie preberie zodpovednosť.

Podmienky plnenia inštitútu urovnania sú bližšie upravené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 192/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (budete presmerovaný na portál Slov-Lex).
Posledná aktualizácia:15.07.2021