Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Ústavný súd SR nevyhovel sťažnosti spoločnosti Slovnaft vo veci namietanej protiústavnosti rozsudku Najvyššieho súdu SR

Aktualizované:
Obsah
Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol argumenty spoločnosti Slovnaft, a.s. („Slovnaft“), podľa ktorých sa v prípade Slovnaft Najvyšší súd Slovenskej republiky („NS SR“) odchýlil od predchádzajúcej judikatúry týkajúcej sa trestania na základe generálnej klauzuly.

V apríli 2013 NS SR vydal rozsudok vo veci Slovnaft, a.s. verzus Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („úrad“), ktorým potvrdil rozhodnutie Protimonopolného úradu uložiť Slovnaft-u pokutu vo výške viac ako 9 mil. EUR. Protisúťažné konanie Slovnaft-u spočívalo v zneužívaní svojho dominantného postavenia formou diskriminácie pri veľkoobchodnom predaji benzínu na území SR v období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a pri veľkoobchodnom predaji nafty na území SR v období od 1.1.2005 do 31.12.2006.

Spoločnosť Slovnaft podala proti rozsudku NS SR ústavnú sťažnosť, ktorej podstatou bolo porušenie  práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy SR a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa Slovnaft-u rozsudok nebol dostatočne odôvodnený vo vzťahu k odklonu od predchádzajúcej praxe. Vo svojom náleze Ústavný súd SR konštatoval, že hoci sa Najvyšší súd skutočne odchýlil od právnych názorov iných senátov NS SR v dvoch predchádzajúcich rozhodnutiach, dôvodmi odklonu sa dôsledne a rozsiahlo zaoberal. Ústavný súd uzavrel, že rozsudok NS SR je ústavne udržateľný a námietky spoločnosti Slovnaft neodôvodňujú vyslovenie porušenia ňou namietaných ústavných práv.

Celý text nálezu ÚS SR je dostupný na 
http://www.concourt.sk/SearchRozhodnutiav01/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=547750&slovo=protimonopolný