Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

VERTIKÁLNE DOHODY: PMÚ SR rozhodol o vertikálnej dohode v oblasti distribúcie a predaja detského tovaru

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 15. 7. 2019 vydal rozhodnutie, v ktorom spoločnosti ags 92, s.r.o., Bratislava (ďalej len „ags 92, s.r.o.“) uložil pokutu vo výške 20 632 eur za vertikálnu dohodu obmedzujúcu súťaž podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti distribúcie a predaja detského tovaru.
 
Protisúťažné konanie spoločnosti ags 92, s.r.o., ktorá bola ako distribútor vždy jednou zo strán predmetnej vertikálnej dohody, spočívalo v určení cien pre ďalší predaj tovaru značky Chicco predávaného maloobchodnými odberateľmi – prevádzkovateľmi internetových obchodov/e-shopov s detským tovarom koncovým zákazníkom na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky. Obmedzovanie súťaže vo forme určovania cien pre ďalší predaj (obmedzenie vo forme tzv. RPM, z anglického „resale price maintenance“) je pritom v európskom súťažnom práve považované za tzv. hardcore obmedzenie, ktoré má už zo svojej podstaty za cieľ obmedziť súťaž s negatívnym dopadom na konečného spotrebiteľa.
 
V danom prípade ide zároveň o posudzovanie protisúťažného konania v oblasti e-commerce – obchodovania cez internet. Význam tejto formy predaja a nákupu tovaru dlhodobo v rámci EÚ aj v podmienkach SR rastie, je preto v poslednom období stredobodom záujmu všetkých súťažných autorít. 
 
V rámci správneho konania predložila spoločnosť ags 92, s.r.o., žiadosť o urovnanie podľa § 1 ods. 1 Vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania. Úrad po vyhodnotení všetkých skutočností súhlasil s procesom urovnania, na základe čoho bola účastníkovi konania znížená pôvodne uložená pokuta o 50 %, a to na vyššie uvedenú sumu 20 632 eur.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 8. 2019.