Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

VERTIKÁLNE DOHODY: PMÚ SR vydal záväzkové rozhodnutie voči spoločnosti HP Inc Slovakia, s.r.o., v súvislosti s možnou vertikálnou dohodou obmedzujúcou súťaž

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 12. 2019 začal správne konanie voči spoločnosti HP Inc Slovakia, s.r.o., Bratislava. Toto správne konanie úrad viedol vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž v oblasti predaja originálnych atramentových a tonerových kaziet do tlačiarenských zariadení, kopírovacích zariadení, faxov alebo ďalších takýchto zariadení, ktoré slúžia na obdobný účel, (ďalej len „spotrebný materiál“) zákazníkom vo verejnom sektore na území SR.
 
Úrad na základe vykonanej inšpekcie a ďalšieho prešetrovania predbežne vyhodnotil, že v uvedenej oblasti mohla byť uplatňovaná vertikálna dohoda obmedzujúca súťaž vo forme rozdeľovania trhu, resp. rozdeľovania zákazníkov podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Úrad posudzoval konanie, ktoré sa týkalo najmä systému udeľovania tzv. špeciálnych zliav určitej skupine maloobchodných predajcov pri predaji originálneho spotrebného materiálu pre koncových zákazníkov vo verejnom sektore na území SR a udeľovania tzv. certifikátov kvality/zhody v rámci verejných obstarávaní týkajúcich sa predaja spotrebného materiálu na území SR.
 
V priebehu predmetného správneho konania navrhol účastník konania určité záväzky na odstránenie súťažných obáv, ktoré úrad predbežne identifikoval v danej veci. Navrhované záväzky úrad posudzoval, okrem iného, aj prostredníctvom testovania a verejnej konzultácie, pričom znenie navrhovaných záväzkov aj na základe testovania čiastočne modifikoval.  
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií, výsledkov testovania záväzkov, okolností daného prípadu, ako aj podmienok podnikania v oblasti predaja spotrebného tlačiarenského materiálu na území SR úrad dňa 10. 3. 2021 vydal záväzkové rozhodnutie podľa § 38f zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V rámci tohto záväzkového rozhodnutia úrad konštatoval, že prijaté záväzky vhodne a adekvátne reagujú na súťažné obavy úradu zhrnuté v predbežnom posúdení danej veci.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2021.