Preskočiť na hlavný obsah

Viac o zneužívaní dominantného postavenia

Aktualizované:
Obsah

Čo je zneužívanie dominantného postavenia?

Zneužívanie dominantného postavenia podnikateľmi na relevantnom trhu predstavuje protisúťažnú praktiku. Samotná existencia dominantného postavenia podnikateľa však nie je zakázaná.

V záujme ochrany hospodárskej súťaže Protimonopolný úrad SR zasahuje, okrem iného, aj voči podnikateľom, ktorí zneužívajú svoje dominantné postavenie. Zmyslom je zabezpečiť, aby zo strany dominantných podnikov nedochádzalo k zneužívaniu ich silnej trhovej pozície, pričom úrad sa zameriava na také druhy správania, ktoré najviac poškodzujú spotrebiteľov.

Prípady zneužitia dominantného postavenia musia stáť na tzv. teórii škody, čiže na ekonomicky logickom a konzistentnom vysvetlení toho, ako posudzované konanie negatívne vplýva na spotrebiteľa.

Čo je dominantné postavenie?

Nevyhnutným predpokladom pre postup podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže je preukázanie existencie dominantného postavenia na relevantnom trhu.

O dominantnom postavení podnikateľa hovoríme, ak má podnikateľ priestor pre nezávislé správanie vo vzťahu ku konkurentom, odberateľom a spotrebiteľom, čo mu umožňuje ovplyvňovať parametre trhu, ako sú cena, výstupy, inovácie a pod. Pri určovaní dominancie sa vychádza z trhového podielu podnikateľa na relevantnom trhu, jeho vývoja, zohľadňujú sa však aj ďalšie faktory ako štruktúra trhu, bariéry vstupu na trh a vyrovnávacia kúpna sila. Z uvedeného je zrejmé, že určenie dominantného postavenia sa posudzuje od prípadu k prípadu na základe zohľadnenia vyššie uvedených znakov.

Dominantné postavenie ako také zakázané nie je.  Podnikatelia sa prirodzene snažia „dobyť trh“ zvyšovaním efektívnosti, inováciami, zlepšovaním kvality a znižovaním cien. Podnikatelia však nesmú svoje dominantné postavenie zneužívať, a tak obmedzovať konkurenčný tlak a sťažovať vstup na trh konkurentom.

Ktoré sú najčastejšie spôsoby zneužívania dominantného postavenia? 

Zneužívanie dominantného postavenia môže mať viacero foriem. Vylučovacie praktiky vedú k obmedzeniu alebo vylúčeniu konkurentov, napr. na liberalizovaných trhoch sa podnikatelia snažia sťažiť vstup nových hráčov, čím sa strácajú možné efekty z liberalizácie a tlaku súťaže. Vykorisťovateľské praktiky vedú k priamemu poklesu prospechu spotrebiteľa, teda k vyberaniu „renty“ na jeho úkor, ktorú by nedominantná firma nemohla získať.

Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže (§ 5 ods. 3) najčastejšími spôsobmi zneužívania dominantného postavenia sú:

  • vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien;
  • obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického vývoja na úkor spotrebiteľov;
  • odmietanie dodávok;
  • diskriminácia iných podnikov;
  • viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne dodatočné plnenia.
Dominant sa môže snažiť vytlačiť svojich konkurentov z trhu aj predátorským správaním

Keďže nie je reálne možné uviesť všetky praktiky zneužívania dominantného postavenia v zákone o ochrane hospodárskej súťaže, výpočet týchto praktík je len demonštratívny, čo znamená, že podnikateľ môže byť postihovaný aj za spôsob zneužívania dominantného postavenia, ktorý nie je priamo uvedený v zákone o ochrane hospodárskej súťaže.