Preskočiť na hlavný obsah

Všeobecné nariadenie o minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 534 kB) (zverejnené 8.3.2024)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 696 kB) (s účinnosťou od 1. 1. 2024) 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2391 zo 4. októbra 2023, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 717/2014, (EÚ) č. 1407/2013, (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 360/2012, pokiaľ ide o pomoc de minimis na spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry, a nariadenie (EÚ) č. 717/2014, pokiaľ ide o celkovú výšku pomoci de minimis poskytnutú jedinému podniku, obdobie jeho uplatňovania a iné záležitosti (PDF, 699 kB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 234 kB) - konsolidované znenie [zmenené a doplnené o NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020]

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti a príslušné úpravy

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 876.7 kB)