Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Vyhlásenie PMÚ SR k podnetom z oblasti poplatkov za distribúciu elektriny a podpory elektriny vyrobenej z OZE a KVET

Aktualizované:
Obsah
Vyhlásenie PMÚ SR k podnetom z oblasti poplatkov za distribúciu elektriny a podpory elektriny vyrobenej z OZE a KVET1
 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) bol v poslednej dobe doručený vysoký počet podnetov z oblasti výroby a distribúcie elektriny. Vzhľadom na túto  skutočnosť si PMÚ SR dovoľuje vydať toto tlačové vyhlásenie.
 
Predmetné podnety sa síce  odvolávajú na možné porušenie § 8 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“), avšak obsahom podnety namietajú konanie, ktoré je upravené rozhodnutiami sektorového regulátora resp. vyplýva z právnych noriem, ktorých dodržiavanie nekontroluje PMÚ SR. Ide konkrétne o:
 
1.    účtovanie zvýšených cien za distribúciu elektriny, resp. výrazný medziročný nárast cien za distribúciu elektriny (v tomto prípade pevná zložka tarify za distribúciu),
 
2.    možné porušenie či nesprávny výklad ustanovení zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009“) týkajúcich sa povinností výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a následne neuznania nároku týchto výrobcov na podporu vyplývajúcu zo zákona č. 309/2009.
 
Už zo znenia samotných podnetov ako aj z konkrétnych skutočností v nich opakujúcich sa je zrejmé, že namietaná problematika nie je problematikou, ktorá sa týka porušovania pravidiel z oblasti ochrany hospodárskej súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ale táto sa týka:
 
1.     cenotvorby v oblasti distribúcie elektriny, ktorú na vymedzenom území vykonávajú príslušné regionálne distribučné spoločnosti, pričom subjekty pôsobiace v oblasti distribúcie elektriny sú regulovanými subjektmi a uplatňujú regulované ceny schvaľované cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a regulovaný subjekt je týmto rozhodnutím viazaný,
 
2.     výkladu a uplatňovania ustanovení zákona č. 309/2009, ktorého predkladateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, pričom oblasť podpory obnoviteľných zdrojov je taktiež regulovanou oblasťou.
 
            Vzhľadom na vyššie uvedené úrad konštatuje, že posúdenie skutočností namietaných v rámci vyššie popísaných podnetov nespadá do kompetencie úradu, a úradu preto neprináleží zaoberať sa týmito podnetmi.
 


1 OZE – Obnoviteľný zdroj energie, KVET – Kombinovaná výroba elektriny a tepla.