Vykonávacie predpisy

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 169/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či  dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž (PDF, 26 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (PDF, 526 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (PDF, 28 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z . z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti (PDF, 115 kB)

Opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PDF, 228 kB) - Originál opatrenia je prístupný k nahliadnutiu v úradných hodinách úradu na sekretariáte odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov. V prípade záujmu o nahliadnutie si termín dohodnite na tel. čísle 02/48 29 73 49.

Opatrenie č. 1/2019 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 16. mája 2019, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Originál opatrenia je prístupný k nahliadnutiu v úradných hodinách úradu na sekretariáte odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov. V prípade záujmu o nahliadnutie si termín dohodnite na tel. čísle 02/48 29 73 49.
 

Posledná aktualizácia:21.05.2019