Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Publikované:
Obsah
Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 671 z 26. októbra 2022 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 592/2021 zo 14. októbra 2021 a určeniu spôsobu výberu kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané kandidátom:

 • štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí či spolkov
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané
 • čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 13 ods. 5 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to uvedené na osobitnom dokumente ako súčasť dokladov priložených k návrhu kandidáta
 • úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa
 • súhlas kandidáta na predsedu úradu so zverejnením projektu vypracovaný podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • projektu vypracovaný na základe kritérií zverejnených vo výzve
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu

Téma a rozsah projektu:

 • predloženie projektu „Vízia rozvoja a fungovania Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ v rozsahu do 10 strán textu
 • Technické požiadavky k návrhu projektu: rozsah celého projektu: minimálne 5 strán, maximálne 10 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.

Hodnotiace kritériá:

 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 – 70 %
 • komplexnosť a vecnosť projektu 0 – 30 %

Podrobnejší popis hodnotenia k odborným a osobnostným predpokladom kandidáta:

 1. vzdelanie a odbornosť – 14 %
 2. manažérske zručnosti – 14 %
 3. motivácia uchádzača – 14 %
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 14 %
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov – 14 %

Podrobnejší popis hodnotenia ku komplexnosti a vecnosti projektu:

 1. komplexnosť projektu – 8 %
 2. odbornosť a kompetentnosť kandidáta – 8 %
 3. kvalita analýzy silných a slabých stránok organizácie a navrhovaných riešení – 7 %
 4. spolupráca a komunikácia dovnútra úradu s podnikateľským prostredím, kľúčovými aktérmi štátu a kľúčovými aktérmi Európskej únie – 7 %

Doplňujúce informácie:

 • lehota na doručenie návrhov: do 5. decembra 2022 s označením obálky: Návrh na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Dokumenty