Preskočiť na hlavný obsah

Výzva na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah
Predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) v súlade s § 13 ods. 12 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda úradu“).

Požiadavky na kandidáta

Podľa § 13 ods. 13 zákona v nadväznosti na § 13 ods. 4 zákona za podpredsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Ide o základné zákonné požiadavky na podpredsedu úradu.
 
Vzhľadom na to, že podpredseda úradu podľa zákona a organizačného poriadku úradu plní zásadné úlohy pri riadení a rozhodovaní úradu (zastupuje predsedu úradu v jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená; plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu; podpisuje rozhodnutia úradu vydané podľa zákona v konaní na prvom stupni; poveruje zamestnancov úradu na vykonanie inšpekcie v prípade vykonávania prešetrovania a v prvostupňovom konaní; priamo riadi viaceré odbory úradu a zodpovedá za kritické úlohy úradu), boli stanovené ďalšie minimálne požiadavky na kandidáta v nasledujúcom rozsahu:
 
 • pracovné či akademické skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže alebo príbuzných odboroch (napr. oblasti sektorovej regulácie niektorých trhových odvetví) v trvaní minimálne 5 rokov,
 • skúsenosť v oblasti riadenia ľudí či projektov,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1,
 • integrita uchádzača (požiadavka na dodržiavanie silných morálnych a etických princípov).
Splnenie uvedených požiadaviek kandidát preukáže v rámci dokladov predkladaných do výberového konania, pričom ich splnenie môže byť overené výberovou komisiou vyžiadaním si dodatočných podkladov.
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejní menný zoznam členov výberovej komisie na svojom webovom sídle pred uplynutím lehoty, počas ktorej je možné doručiť návrh kandidátov spolu s požadovanými dokladmi.

Doklady predkladané kandidátom

 • štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí či spolkov, vrátane politických strán a hnutí. Kandidát v životopise uvedie znalosti cudzích jazykov a uvedenie skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže alebo príbuzných odboroch a skúsenosti v oblasti riadenia ľudí či projektov,
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu podpredsedu úradu (motivačný list) v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané,
 • čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 • certifikát alebo čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka minimálne na úrovni B1,
 • kontaktné údaje kandidáta,
 • úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 • súhlas kandidáta na podpredsedu úradu so zverejnením projektu vypracovaný podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 • projekt vypracovaný na základe kritérií zverejnených vo výzve,
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
 • úspešný kandidát bude vyzvaný na predloženie výpisu z registra trestov.

Téma a rozsah projektu

 • predloženie projektu „Návrh opatrení na zlepšenie výkonu právomocí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v oblasti protisúťažných dohôd, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií“ v rozsahu do 6 strán textu;
 • technické požiadavky k návrhu projektu: rozsah celého projektu: maximálne 6 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.

Hodnotiace kritériá

 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 – 70 %
 • komplexnosť a vecnosť projektu 0 – 30 %

Podrobnejší popis hodnotenia k odborným a osobnostným predpokladom kandidáta

 1. vzdelanie a odbornosť – 17,5 %
 2. manažérske zručnosti – 17,5 %
 3. motivácia uchádzača – 17,5 %
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 17,5 %
 5. osobná a morálna integrita kandidáta, riziko konfliktu záujmov:
  s ohľadom na to, že integrita uchádzača bola určená ako jedna zo základných požiadaviek na kandidáta, bude toto hodnotiace kritérium vyhodnocované osobitným spôsobom, a to nasledovne: integrita uchádzača sa hodnotí na škále 0 – 1 (napr. 0,1; 0,2 a pod.), kedy 1 je najvyššia hodnota (najlepší výsledok v integrite). Takýto výsledok bude použitý ako koeficient, ktorým sa vynásobí počet bodov získaných za ostatné osobnostné a odborné predpoklady uchádzača.
  Príklad výpočtu: ak uchádzač získa za kritéria uvedených vyššie pod bodmi 1. až 4. 80 % a v integrite 0,5 celkový výsledok za odborné a osobnostné predpoklady bude 80*0,5 = 40 %.

Podrobnejší popis hodnotenia ku komplexnosti a vecnosti projektu, vrátane prezentácie projektu

 1. komplexnosť projektu – 10 %
 2. odbornosť a kompetentnosť projektu – 10 %
 3. kvalita analýzy silných a slabých stránok organizácie a navrhovaných riešení – 10 %

Doplňujúce informácie

 • lehota na doručenie návrhov: do 17. apríla 2023 do 10.00 hod. s označením obálky: „Návrh na kandidáta na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava

Prílohy

Rokovací poriadok (PDF, 223 kB)