Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

VÝZVA VEREJNOSTI K ODBORNEJ DISKUSII: PMÚ SR vyzýva verejnosť k odbornej diskusii o návrhu uplatňovania priorizačnej politiky v činnosti PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového znenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“)1 a prijatie priorizačnej politiky2, pripravuje zverejnenie svojej priorizačnej politiky a zriadenie priorizačnej komisie.

Cieľom priorizačnej politiky úradu je stanoviť pravidlá pre uplatňovanie právomoci úradu odmietnuť podnet podľa § 16 odseku 2 zákona z dôvodu, že nepredstavuje prioritu pri presadzovaní práva hospodárskej súťaže podľa § 16 odseku 1 písmena j) a § 1 ods. 1 zákona. Úrad pripomína, že vyhodnotenie prípadu, resp. podnetu ako prioritného so záverom, že sa úrad bude vecou zaoberať, teda v riešení veci bude pokračovať, vychádza najmä z nasledujúcich základných kritérií:
 • závažnosť z hľadiska typovej závažnosti (napr. medzi veľmi závažné delikty úrad zaraďuje horizontálne dohody o cenách), ako aj faktickej závažnosti (kde úrad posudzuje napr. charakter dopadu porušenia na súťaž, geografický rozsah územia zasiahnutého praktikou, trvanie deliktu a dĺžku porušovania a pod.);
 • význam prešetrovaného trhu (v rámci ktorého úrad skúma charakter odvetvia, pravdepodobnú celkovú výšku škody spôsobenú poškodeným účastníkom trhu či existenciu podaných žalôb v súkromnoprávnych sporoch);
 • pravdepodobnosť úspechu (pri určení priorít úrad musí napríklad zohľadniť aj dostupnosť relevantných informácií a dôkazov, existujúcu rozhodovaciu prax súdov v otázke dôkazného štandardu);
 • zásah úradu z hľadiska jeho formy (či určitý súťažný problém je vhodné riešiť správnym konaním alebo súťažnou advokáciou);
 • krátkodobé priority z hľadiska praktík či sektorov.
V súvislosti s vyššie uvedeným úrad touto cestou zverejňuje relevantné úpravy zo svojho Návrhu štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej komisie úradu. V uvedenom návrhu úrad vymedzil pôsobnosť, zloženie priorizačnej komisie, vznik a zánik členstva v priorizačnej komisii, práva a povinnosti jej predsedu a členov a aj ďalšie podrobnosti o jej činnosti.

Priorizačná komisia v zmysle Návrhu štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej komisie napríklad zabezpečí kontrolu uplatňovania jednotného postupu pri presadzovaní stanovených priorít úradu. Rovnako posúdi uplatňovanie priorizačnej politiky úradu pri zámeroch vybraných organizačných útvaroch úradu odmietnuť podnet. Taktiež posúdi a vyhodnotí relevantné úradom zistené skutočnosti a vydá stanovisko najmä k otázke, či prípad spĺňa podmienky na uplatnenie priorizačnej politiky. Navrhovaný štatút a rokovací poriadok priorizačnej komisie ďalej stanovuje postup pri aktualizácii priorizačnej politiky úradu.
 

Relevantné úpravy z Návrhu štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej komisie úradu

 • Priorizačná komisia prerokováva zámer vybraných organizačných útvarov úradu (odboru kartelov, odboru koncentrácií a odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd) odmietnuť podnet podľa § 16 odseku 2 zákona z dôvodu, že nepredstavuje prioritu pri presadzovaní práva hospodárskej súťaže podľa § 16 odseku 1 písmena j) a § 1 ods. 1 zákona.
 • Priorizačná komisia svoju činnosť, zohľadňujúc príslušné ustanovenia § 16 zákona, vykonáva tak, aby sa vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý vyhodnocuje podnet alebo vykonáva prešetrovanie, vylúčila do budúcnosti možnosť vzniku akýchkoľvek pochybností o jeho subjektívnom zhodnotení veci a rozhodnutí sa odmietnuť podnet len na základe výlučne vlastnej úvahy, prípadne účelového využitia priorizačnej politiky v prospech dotknutého subjektu, či už cestou odmietnutia prijatého podnetu alebo vlastného podnetu úradu, resp. zastavenia začatého prešetrovania alebo nezačatia správneho konania vo veci. Priorizačná komisia vykoná posúdenie a vyhodnotenie relevantných úradom zistených skutočností a vydá stanovisko, najmä k otázke, či prípad spĺňa podmienky na uplatnenie priorizačnej politiky alebo nie.
 • Priorizačná komisia vydá stanovisko k posudzovanej otázke najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia návrhu od príslušného organizačného útvaru úradu; túto lehotu môže v zložitých prípadoch predseda priorizačnej komisie predĺžiť maximálne o ďalších 15 kalendárnych dní.
 • Priorizačná komisia prerokuje zámer organizačného útvaru úradu odmietnuť podnet len na základe návrhu príslušného organizačného útvaru úradu. Organizačný útvar úradu nemôže odmietnuť podnet z dôvodu uplatnenia priorizačnej politiky skôr, ako mu bolo doručené stanovisko priorizačnej komisie vo veci.
 • Priorizačná komisia nepreskúmava iné posúdenie podnetov príslušnými organizačnými útvarmi úradu, napríklad vecné posúdenie, či činnosť podnikateľa, voči ktorej podnet smeruje, je porušením zákona alebo či úradu prislúcha konať v danej veci.
 • Priorizačnú komisiu tvoria jej predseda a traja členovia. Predsedu aj členov priorizačnej komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu.
 • Predsedom priorizačnej komisie je podpredseda úradu a členovia priorizačnej komisie sú zástupcovia organizačných útvarov úradu, ktorými sú odbor kartelov, odbor koncentrácií, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd.
 • Funkcia predsedu a člena priorizačnej komisie je nezastupiteľná a predseda a členovia priorizačnej komisie sa na zasadnutiach priorizačnej komisie zúčastňujú osobne.
 • Ak sa predseda alebo člen priorizačnej komisie dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčeniu, predseda úradu pre účely rozhodnutia v príslušnej veci vymenuje dočasného člena priorizačnej komisie.
 • Zasadnutie priorizačnej komisie je neverejné a v nevyhnutných prípadoch môže predseda priorizačnej komisie z vlastného podnetu alebo na žiadosť člena priorizačnej komisie prizvať na príslušnú časť zasadnutia priorizačnej komisie iného zamestnanca úradu na účel podania expertného stanoviska k vybraným otázkam.
 • Zástupca organizačného útvaru úradu, ktorého návrhom na odmietnutie podnetu sa priorizačná komisia zaoberá, sa na hlasovaní o príslušnom návrhu nezúčastňuje.
 • Stanoviská priorizačnej komisie sú prijímané formou hlasovaním členov komisie, pričom za znenie príslušného návrhu stanoviska, ktoré po prerokovaní na hlasovanie predloží predseda priorizačnej komisie, musia hlasovať aspoň dvaja zo zúčastnených a oprávnených hlasovať.
 • Stanovisko priorizačnej komisie sa stáva súčasťou spisu, ktorý vedie príslušný organizačný útvar úradu v súvislosti s podnetom, ktorý bol následne z dôvodu uplatnenia priorizačnej politiky odmietnutý.
 • Raz ročne vyzve predseda priorizačnej komisie jej členov, aby na základe poznatkov zo svojej činnosti a na základe námetov organizačných útvarov úradu, ktoré zastupujú, prípadne na základe podnetov doručených úradu od účastníkov trhu alebo tretích strán predložili svoj návrh aktualizácie aktuálneho znenia priorizačnej politiky úradu. 


S odkazom na priorizačnú politiku úradu a vyššie uvedené relevantné úpravy z Návrhu štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej komisie úradu, ako aj požiadavky z rozporového konania k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže si úrad dovoľuje vyzvať verejnosť na zapojenie sa do odbornej diskusie. Verejnosť môže zaslať úradu prípadné návrhy a pripomienky k relevantným úpravám z navrhovaného znenia Štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej komisie úradu, a to elektronicky na e-mailovú adresu hovorca@antimon.gov.sk do 10. júna 2021.