Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR rozhodol o uložení takmer 1,2 miliónovej pokuty za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti správy priemyselného parku a výroby a dodávok energií

Publikované:
Obsah

PMÚ SR vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti správy priemyselného parku a výroby a dodávok energií pokutu vo výške 1 181 849 eur za zneužitie dominantného postavenia.

elektráreň
elektráreň
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 09. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti správy priemyselného parku a výroby a dodávok energií pokutu vo výške 1 181 849 eur za zneužitie dominantného postavenia.

Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom postavení od roku  2017 zaväzuje spoločnosti vykonávajúce podnikateľskú činnosť v priemyselnom parku odoberať energie a média od neho a zároveň im znemožňoval, aby si energie a média vyrábali samy alebo ich odoberali od tretích strán.
 
Predmetné správanie bolo posúdené úradom ako praktika uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.