Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR uložil pokutu vo výške takmer 58 tisíc eur za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti kolektívnej správy práv

Publikované:
Obsah

Správanie rozhodnutím dotknutého podnikateľa bolo v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže.

hotelová izba s TV
hotelová izba s TV
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 2. 2022 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti poskytovania služieb kolektívnej správy práv na území SR pokutu vo výške 57 939 eur za zneužívanie dominantného postavenia.
 
Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom postavení v období od roku 2015 do roku 2019 uplatňoval pri poskytovaní služieb používateľom určitých druhov autorských diel v odbore verejný prenos prostredníctvom technických prostriedkov (TV a/alebo rádia) v izbách ubytovacích zariadení neprimerané ceny. Predmetné správanie podnikateľa bolo posúdené úradom ako protisúťažné v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a článku 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
 
Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, účastník konania môže podať voči rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.