Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR vydal záväzkové rozhodnutie voči spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR uložil účastníkovi konania povinnosť plniť záväzky.

obálky
obálky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 14. 5. 2021 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 350/2016 Z. z. účinného do 31. 5. 2021 a čl. 102 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti doručovania hromadne podávaných listových zásielok voči spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
 
Správne konanie úrad začal v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, v rámci ktorého získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti doručovania hromadne podávaných listových zásielok mohol porušiť zákon, a to tým, že mohol uplatňovať pri doručovaní hromadne podávaných listových zásielok neodôvodnené rozdiely v zľavách voči jednotlivým zákazníkom, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znevýhodňovaniu podnikateľov v súťaži v oblasti produkcie hromadne podávaných listových zásielok.
 
V priebehu správneho konania navrhol účastník konania určité záväzky v zmysle podľa § 33 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých prijatím by bolo možné odstrániť súťažné obavy. Navrhnuté záväzky sa týkali podmienok a zliav pre zákazníkov účastníka konania využívajúcich hromadné podávanie listových zásielok. Úrad po vykonaní testovania záväzkov v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov dospel k záveru, že navrhované záväzky reagujú na predbežné posúdenie prípadu úradom a ich prijatím je možné odstrániť súťažné obavy identifikované úradom, a to dostatočne efektívne, v krátkom čase a pri nižších administratívnych nákladoch. Z uvedených dôvodov vydal úrad dňa 29. 7. 2022 rozhodnutie, ktorým uložil účastníkovi konania povinnosť plniť záväzky v zmysle výrokovej časti rozhodnutia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 8. 2022.