Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR začal správne konanie v súvislosti s poskytovaním online sprostredkovateľských služieb na zľavových portáloch na území SR

Publikované:
Obsah

Správne konanie sa týka možného zneužívania dominantného postavenia.

laptop, mobil na stole
laptop, mobil na stole

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 8. 3. 2023 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 5 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (zákona č. 187/2021 Z. z., ďalej len „zákon“) voči podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti poskytovania online sprostredkovateľských služieb na zľavových portáloch na území SR.

Správne konanie začal úrad v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, v rámci ktorého úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti poskytovania online sprostredkovateľských služieb na zľavových portáloch na území SR by mohol minimálne od roku 2018 až do súčasnosti

  • obmedzovať možnosti podnikateľských subjektov propagovať a predávať svoje produkty a služby na ním prevádzkovanom zľavovom portáli a súbežne aj na konkurenčných online portáloch a
  • obmedzovať propagáciu a predaj produktov a služieb podnikateľských subjektov na iných online portáloch za rovnakú alebo nižšiu cenu, ako je produkt alebo služba propagovaná a predávaná na ním prevádzkovanom zľavovom portáli.

Podľa § 42 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z celosvetového obratu podľa § 3 ods. 10 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí vo veci samej.