Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR začal správne konanie v súvislosti s užívaním autobusových staníc v ŽSK

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia.

autobus na ceste
autobus na ceste

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 2. 2023 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (zákona č. 187/2021 Z. z., ďalej len „zákon“) voči podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s užívaním autobusových staníc v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len „ŽSK“). Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok.

Správne konanie začal úrad v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, v rámci ktorého úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s užívaním autobusových staníc v ŽSK by mohol uplatňovať voči autobusovým dopravcom neprimerane vysoký poplatok za používanie autobusovej stanice účtovaný za každý autobusový spoj.

Podľa § 42 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z celosvetového obratu podľa § 3 ods. 10 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí vo veci samej.