Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia pri poskytovaní služieb na online portáloch inzercie nehnuteľností v SR

Aktualizované:
Obsah

Za porušenie hrozí podnikateľovi pokuta do výšky 10 % z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

inzercia nehnutelnosti online
inzercia nehnutelnosti online
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 1. 2. 2022 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 5 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti poskytovania služieb na online portáloch inzercie nehnuteľností na území SR.
 
Správne konanie začal úrad v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, v rámci ktorého úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti poskytovania služieb na online portáloch inzercie nehnuteľností na území SR by mohol od začiatku roka 2016 vo vzťahu ku svojim obchodným partnerom poskytujúcim sprostredkovateľské služby v oblasti predaja a/alebo prenájmu nehnuteľností
  • uplatňovať neprimerané ceny za online inzerciu,
  • uplatňovať podmienky znevýhodňujúce niektoré podnikateľské subjekty v oblasti online inzercie,
  • obmedzovať možnosť výberu konkrétnych online portálov na účely online inzercie,
  • viazať poskytovanie služieb online inzercie na využívanie ďalších produktov a
  • obmedzovať možnosti vkladania inzerátov a využívania ďalších doplnkových služieb a funkcionalít na online portáloch v oblasti inzercie nehnuteľností.
Podľa § 42 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z celosvetového obratu podľa § 3 ods. 10 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí vo veci samej.