Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie energií a médií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 4. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa ustanovení § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok.
 
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že mohol byť porušený zákon. Porušenie zákona môže spočívať v konaní podnikateľa, ktorý v priemyselnom parku uplatňuje voči svojim odberateľom energií a médií také obchodné podmienky, v dôsledku ktorých títo odberatelia musia odoberať od podnikateľa všetky energie a médiá, ktoré vyrába a zároveň im je znemožnené, aby si niektoré energie a médiá vyrábali sami alebo odoberali od tretích strán.
 
Podľa § 38 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.