Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: Zľavový portál mení po zásahu PMÚ svoje správanie

Publikované:
Obsah
prípad zlavomat - rozhodnutie
prípad zlavomat - rozhodnutie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) vydal dňa 29. 01. 2024 záväzkové rozhodnutie voči spoločnosti Slevomat.cz, ktorá podniká na území SR prostredníctvom portálu Zľavomat.sk (ďalej len „Zľavomat“).

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 02. 2024 po tom, ako PMÚ začal voči Zľavomatu z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti poskytovania online sprostredkovateľských služieb na zľavových portáloch na území SR.  

Správne konanie začal PMÚ v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, v rámci ktorého získal informácie, že Zľavomat by v spomínanej oblasti mohol porušovať minimálne od roku 2018 zákon o ochrane hospodárskej súťaže a Zmluvu o fungovaní EÚ, a to niekoľkými spôsobmi:

  • vyžadovaním exkluzivity od svojich obchodných partnerov, a teda obmedzovaním ich možnosti propagovať a predávať svoje produkty a služby na konkurenčných online portáloch,
  • uplatňovaním cenových obmedzení voči svojim  obchodným partnerom, čím by sa zakazovala propagácia a predaj ich vlastných produktov a služieb prostredníctvom iných online predajných kanálov za rovnakú alebo nižšiu cenu ako na portáli Zľavomat.sk.

V priebehu správneho konania navrhol Zľavomat v zmysle zákona záväzky, t. j. navrhol, že zmení svoju obchodnú politiku v súlade so zistenými výhradami PMÚ. Po testovaní a dodatočných úpravách navrhnutých záväzkov dospel PMÚ k záveru, že vhodne reagujú na predbežné posúdenie prípadu. Ich prijatie efektívne, v krátkom čase a pri nižších administratívnych nákladoch odstráni obavy z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré PMÚ identifikoval. Rozhodnutím vydaným 29. 01. 2024 preto uložil Zľavomatu povinnosť plniť záväzky v zmysle výrokovej časti rozhodnutia.

Toto umožní predajcom slobodne sa rozhodnúť, na ktorých zľavových portáloch budú svoje služby ponúkať bez toho, aby boli sankcionovaní spoločnosťou Zľavomat. Zároveň sa obnoví priestor pre konkurentov Zľavomatu rozvíjať svoje obchodné aktivity vo vzťahu k predajcom aj konečným zákazníkom, čo môže v budúcnosti priniesť lacnejšie služby, nové prístupy, vyššiu kvalitu a rozsah poskytovaných služieb. 


Príloha: Videoanimácia s popisom prípadu