Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR uskutočňuje sektorový prieskum v oblasti e-commerce

Aktualizované:
Obsah
Internetový predaj/e-commerce (ďalej len „e-commerce“) je významnou a rastúcou súčasťou hospodárstva Európskej únie a Slovenskej republiky. Spotrebitelia nakupujú a využívajú stále širší sortiment výrobkov a služieb prostredníctvom on-line kanálov. Podiel ľudí vo veku od 16 do 74 rokov, ktorí si objednali tovary alebo služby cez internet z roka na rok rastie, a to z 30 % v roku 2007 na 57 % v roku 20171. Vzhľadom na uvedené je pre efektívne fungovanie trhov v oblasti e-commerce v prospech spotrebiteľov nevyhnutné zabezpečiť aj účinné presadzovanie princípov súťažného práva.
 
Sektorový prieskum je prešetrovanie, ktoré Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vykonáva s cieľom získať informácie o stave súťaže v rôznych odvetviach hospodárstva na území SR. Cieľom tohto sektorového prieskumu je zhromaždiť podklady a informácie o fungovaní e-commerce na konkrétnych trhoch a identifikovať možné problémy v oblasti hospodárskej súťaže s dopadom na dodávateľov, predajcov a samotných spotrebiteľov výrobkov ponúkaných prostredníctvom on-line kanálov.
 
Sektorový prieskum sa uskutočňuje podľa § 22 ods. 1 písm. a) v spojení s § 23 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) s cieľom získať informácie o stave súťaže v oblasti e-commerce na území Slovenskej republiky, a to formou žiadostí o informácie (ďalej len „dotazníky“). V záujme objektívneho posúdenia vývoja trhov v oblasti e-commerce úradom je nevyhnutné, aby sektorový prieskum vychádzal z informácií od čo najväčšieho možného počtu subjektov a aby odrážal názory a skúsenosti všetkých typov podnikateľov, ktorí sú aktívni na týchto trhoch. Každá odpoveď na uvedený dotazník je preto pre úrad dôležitá.
 
Takéto dotazníky úrad zaslal vybraným maloobchodníkom pôsobiacim v oblasti on-line predaja v rámci rôznych kategórií produktov, ako sú biela technika, čierna technika, mobilné zariadenia, preprava detí, šport/outdoor a dom/záhrada.
 
V prípade záujmu sa tohto prieskumu môžu zúčastniť aj ktoríkoľvek ďalší maloobchodní predajcovia (e-shopy), a to tak, že vyplnia nižšie priložený dotazník alebo jeho časť a zašlú ho poštou na adresu úradu - na odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd alebo e-mailom na e-mailovú adresu ecommerce@antimon.gov.sk. Úrad Vám vopred ďakuje za spoluprácu.
 
 
Dotazník:
 
 

1 Pozri EUROSTAT, prieskum Spoločenstva o používaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami z roku 2017, dostupný na: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals#General_overview.