Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR zmenila prvostupňové rozhodnutie úradu vo veci zneužitia dominantného postavenia Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 14. 11. 2019 zmenila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) zo dňa 19. 7. 20191, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti železničnej nákladnej dopravy pokutu vo výške 2 990 651 eur za zneužitie dominantného postavenia v období rokov 2005 – 2010.
 
Rada úradu potvrdila úradom uloženú pokutu a jej výšku, avšak dospela k záveru o potrebe vymedzenia dĺžky protisúťažného správania v súlade s rozsudkom Najvyššieho súdu SR v predmetnej veci, teda od 3. 3. 2009 do 31. 12. 2010 tak, aby bod 1 výroku korešpondoval s bodom 2 výroku rozhodnutia. Rada úradu zmenou posudzovaného obdobia odstránila rozpor vyplývajúci z prvostupňového rozhodnutia, v ktorom úrad ukladal pokutu za iné obdobie, ako bolo špecifikované v bode 1 výroku rozhodnutia. Rada úradu v rozhodnutí dospela k záveru, že s výnimkou časového vymedzenia obdobia trvania protisúťažnej praktiky prvostupňový orgán správne posúdil skutkový stav veci, správne naň aplikoval právne predpisy a uložil pokutu v primeranej výške za spáchaný skutok.
 
Pokutu vo výške 2 990 651 eur Rada úradu uložila za to, že dominantná spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ďalej len „Cargo“) obmedzila predaj a prenájom elektrických rušňov a tankovanie do motorových rušňov súkromným dopravcom, ktorí jej konkurovali, čím zneužila svoje dominantné postavenie v zmysle § 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Spoločnosť sa dopustila uvedeného protiprávneho konania v rokoch 2009 až 2010.
 
V posudzovanom období bolo Cargo dominantným hráčom na trhu nákladnej železničnej dopravy, na ktorom pôsobilo niekoľko ďalších súkromných dopravcov. Na to, aby spoločnosti mohli pôsobiť na slovenskom trhu, nevyhnutne potrebovali motorové alebo elektrické rušne. Elektrické rušne sú nákladovo efektívnejšie, ale tie, ktoré boli schopné prevádzky v podmienkach SR, malo k dispozícii prevažne Cargo. Cargo ich však odmietlo svojim konkurentom predať alebo prenajať.

Súkromní dopravcovia boli nútení vo zvýšenej miere používať menej efektívne motorové rušne, ktoré jazdia na naftu. Tu sa súkromní dopravcovia stretli s ďalším problémom, keďže sieť potrebných čerpacích staníc bola vo vlastníctve Carga, ktoré na nich súkromným dopravcom neumožňovalo tankovať.

Obe obmedzenia, t. j. predaj a prenájom elektrických rušňov, ako aj doplňovanie paliva do motorových rušňov boli súčasťou jednej stratégie zameranej na vytlačenie konkurentov z trhu a udržanie si dominantného postavenia, o čom svedčia aj priame dôkazy získané úradom. Konanie Carga sťažilo súkromným dopravcom efektívne poskytovať ich služby, presadiť sa na trhu a konkurovať Cargu.
 
Rozhodnutie bolo vydané v konaní, v ktorom úrad už raz rozhodol, ale pôvodné rozhodnutie bolo zrušené Krajským súdom v Bratislave a Najvyšším súdom SR. V aktuálnom rozhodnutí boli preto zohľadnené námietky súdov.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2019.