Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž v oblasti predaja originálnych atramentových a tonerových kaziet zákazníkom vo verejnom sektore

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 12. 2019 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 101 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Možná protisúťažná dohoda sa týka oblasti predaja originálnych atramentových a tonerových kaziet do tlačiarenských zariadení, kopírovacích zariadení, faxov alebo ďalších takýchto zariadení, ktoré slúžia na obdobný účel, zákazníkom vo verejnom sektore na území Slovenskej republiky.
 
Úrad na základe vykonanej inšpekcie1 a ďalšieho prešetrovania získal informácie a podklady nasvedčujúce tomu, že v uvedenej oblasti mohla byť uplatňovaná vertikálna dohoda obmedzujúca súťaž vo forme rozdeľovania trhu.
 
Podľa § 38 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania neznamená, že v danom prípade boli porušené súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.