Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR potvrdila prvostupňové rozhodnutie úradu o karteli pri realizácii stavebných prác na športových objektoch

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 19. 12. 2019 potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, (ďalej len „úrad“) zo dňa 7. 11. 20181, ktorým úrad uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 117 690 eur za uzatvorenie kartelovej dohody.

Predmetom tejto kartelovej dohody bola koordinácia postupu podnikateľov M.Cup, s.r.o., MPL STAVING, spol. s r.o., a RECORD TK, spol. s r.o., pôsobiacich v oblasti realizácie stavebných prác na športových objektoch a dodávok súvisiacich tovarov a služieb, a to pri podávaní ponúk v siedmich verejných obstarávaniach vyhlásených v mesiacoch september a október 2014.

Uvedené projekty boli čiastočne financované z verejných prostriedkov poskytnutých Úradom vlády Slovenskej republiky.

V tomto prípade ide o kolúziu v procese verejného obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, ktorá svojou povahou patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

Konanie podnikateľov Rada úradu, rovnako ako úrad, vyhodnotila ako dohodu obmedzujúcu súťaž spočívajúcu v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania, ktorá je podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná.

Rada úradu potvrdila úradom uloženú pokutu a jej výšku, ako aj uloženie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 1. 2020. Účastníci konania sa môžu domáhať preskúmania tohto rozhodnutia súdom.
 
1 Úrad informoval o prvostupňovom rozhodnutí v tlačovej správe zverejnenej na https://www.antimon.gov.sk/5721-sk/kartely-pmu-sr-ulozil-pokuty-za-kartelovu-dohodu-podnikatelov-pri-vystavbe-sportovych-objektov/