CKO v spolupráci s PMÚ SR aktualizoval Metodický pokyn CKO č. 35: „Príslušnosť uchádzačov k jednej ekonomickej skupine, ktorí podali v postupe zadávania zákazky samostatné ponuky, sa neposudzuje ako indikátor možného protisúťažného konania“

Aktualizované 04.05.2020

V súlade s kapitolou 1.2, ods. 3 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov centrálny koordinačný orgán aktualizoval a vydal Metodický pokyn CKO č. 35, verzia 2 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu riadiacich orgánov pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania1.
 
Protimonopolný úrad (ďalej len „úrad“) si touto cestou dovoľuje upriamiť pozornosť na nasledujúce najvýznamnejšie zmeny oproti jeho predchádzajúcej verzii zo súťažného hľadiska.
 
  • Riadiaci orgán je pred určením výšky finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, vo všetkých prípadoch, v ktorých na základe rozhodnutia úradu došlo k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, povinný konzultovať s úradom charakter preukázaného porušenia vrátane všetkých zistených okolností, ktoré môžu ovplyvniť výšku uplatnenej finančnej opravy. Z pohľadu úradu je totiž verejný obstarávateľ obvykle obeťou protisúťažnej praktiky – kolúzie vo verejnom obstarávaní, ak sa sám nepodieľa na koordinácii podnikateľov-uchádzačov pri predkladaní ich ponúk. Z prešetrovania a následného správneho konania by teda úradu mali byť zrejmé skutočnosti, ktoré môžu byť rozhodujúce pre určenie výšky finančnej opravy, a teda v prípadoch, kedy verejný obstarávateľ nebol účastníkom dohody, výška finančnej opravy bude nižšia2.
 
  • Riadiaci orgán je povinný na základe právoplatného rozhodnutia úradu vo veci porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže konzultovať s úradom možnosti podania žaloby pre uplatnenie prípadných nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže. Úrad zastáva názor, že verejní obstarávatelia by mali v prípade uplatnenia finančnej opravy, ako aj v prípadoch zjavného predraženia obstarávaných tovarov a služieb v dôsledku uplatnenej dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž vymáhať od subjektov zúčastnených sa na takejto dohode náhradu vzniknutých škôd. Úrad je v zmysle a v súlade so zákonom č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pripravený poskytnúť žalujúcej strane potrebnú súčinnosť a nevyhnutné informácie a podklady.
 
  • Príslušnosť uchádzačov k jednej ekonomickej skupine, ktorí podali v postupe zadávania zákazky samostatné ponuky, sa neposudzuje ako indikátor možného protisúťažného konania. Úrad dlhodobo prezentuje skutočnosť, že subjekty patriace do jednej ekonomickej skupiny nemôžu uzavrieť dohodu obmedzujúcu hospodársku súťaž, keďže nejde o nezávislé subjekty3. Rovnako nie je možné, ani prípadnou legislatívnou úpravou, vopred vylúčiť ich účasť na verejnom obstarávaní (a to v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie - rozsudky vo veci C-538/07, Assitur alebo vo veci C-531/16, Ecoservice projektai). Úrad sa preto v minulom roku zapojil do iniciatívy Úradu pre verejné obstarávanie v snahe novelizovať zákon o verejnom obstarávaní, keďže uvedená oblasť plne spadá do oblasti verejného obstarávania. Podľa navrhovanej, ale neprijatej úpravy verejný obstarávateľ by sa mohol uchádzačov (napr. majetkovo prepojených), u ktorých sa predpokladá, že pri predkladaní svojich ponúk postupovali koordinovane, dopytovať na povahu ich prepojenia a v zmysle princípu proporcionality požadovať dodatočné informácie, ako aj uistenie, že ich ponuky sú skutočne samostatné a nezávislé. Dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní by napríklad mohol nastať, keď by bolo na základe dôveryhodných informácií zistené, že obsah ponúk predložených majetkovo prepojenými uchádzačmi bol „nariadený“ od ich spoločnej materskej obchodnej spoločnosti, hoci inak tieto ponuky nemuseli vykazovať žiadne stupne podobnosti ani rizikové indikátory poukazujúce na ich možnú koordináciu.      
 
 

1 Metodický pokyn CKO č. 35, verzia 2 je dostupný na www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/ 
2 Podľa bodu č. 27 Prílohy č. 1 k MP CKO č. 5 – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 Stanovisko Protimonopolného úradu SR k účasti majetkovo alebo personálne prepojených subjektov v procese verejného obstarávania je dostupné na www.antimon.gov.sk/stanovisko-protimonopolneho-uradu-sr-k-ucasti-majetkovo-alebo-personalne-prepojenych-subjektov-v-procese-verejneho-obstaravania/
 

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin