Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút trom podnikateľom za kartelovú dohodu pri realizácii dodávok strojov a strojno-technologického vybavenia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 11. 2020 vydal rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 431 095 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Úrad zároveň v jednom prípade uložil tiež zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
Predmetom tejto kartelovej dohody bola koordinácia postupu podnikateľov pôsobiacich v oblasti realizácie dodávok strojov a strojno-technologického vybavenia pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby, a to ako uchádzačov pri podávaní ponúk v piatich verejných obstarávaniach vyhlásených v júni 2014 a zároveň podnikateľa splnomocneného verejnými obstarávateľmi, ktorý priamo vykonával proces prípravy a realizácie predmetných verejných obstarávaní. Koordinácia týchto podnikateľov spočívala v procese prípravy a realizácie verejných obstarávaní, postupu pri vypracovaní a predložení ponúk s cieľom umožniť víťazstvo vopred určenému uchádzačovi.
 
V predmetnom konaní úrad na žiadosť jedného z účastníkov konania pristúpil k uplatneniu programu zhovievavosti a k využitiu inštitútu urovnania a na základe toho mu pokutu znížil.
 
Voči jednému účastníkovi konania úrad konanie zastavil, keďže dospel k záveru, že posudzovanie jeho konania nespadá do kompetencie úradu.
 
Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať rozklad v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.
 
O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval v roku 2019 prostredníctvom svojej tlačovej správy zverejnenej na www.antimon.gov.sk/5931-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnom-obstaravani-pri-dodavkach-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/.