Preskočiť na hlavný obsah

Ako podať podnet?

Aktualizované:
Obsah
Ak máte podozrenie, že podnikateľ zneužíva svoje dominantné postavenie, je možné podať podnet Protimonopolnému úradu SR. Podnet by mal obsahovať označenie podnikateľa/-ľov a popis jeho/ich správania, ktoré podľa Vás predstavuje zneužitie dominantného postavenia. Ak máte dôkazy o takomto konaní, je vhodné ich k podnetu priložiť.

Úrad si dovoľuje uviesť, že nerieši individuálne spory spotrebiteľov. Vaše informácie však môžu pomôcť alebo môžu byť použité na získanie prehľadu o trhu a ďalšiu činnosť úradu.
 
Na uľahčenie podávania podnetu je k dispozícii vzor formulára. Môžete si ho stiahnuť po kliknutí na jeden z nasledujúcich odkazov a vyplniť: Váš podnet momentálne môžete Protimonopolnému úradu SR adresovať len
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava 29
  • osobne do podateľne úradu počas stránkových hodín, t. j.
    v pracovných dňoch - pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod. O prípadných zmenách stránkových hodín Protimonopolný úrad SR informuje aj prostredníctvom sekcie Podateľňa tohto webového sídla.
Priamo na webovom sídle Protimonopolného úradu SR totiž už nie je možné elektronicky vyplniť formulár na podávanie podnetov Protimonopolnému úradu SR na prešetrenie možných porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže a odoslať ho, a to z dôvodu nahradenia elektronickou službou Podávanie žiadostí a podaní v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

 

Prílohy na stiahnutie