Ako podať podnet

Ak máte podozrenie, že podnikateľ zneužíva svoje dominantné postavenie, je možné podať podnet Protimonopolnému úradu SR. Podnet by mal obsahovať označenie podnikateľa/-ľov a popis jeho/ich správania, ktoré podľa Vás predstavuje zneužitie dominantného postavenia. Ak máte dôkazy o takomto konaní, je vhodné ich k podnetu priložiť.

Na uľahčenie podávania podnetu je k dispozícii vzorový formulár, ktorý môžete vyplniť elektronicky alebo si ho nižšie stiahnuť.

Úrad si dovoľuje uviesť, že nerieši individuálne spory spotrebiteľov. Vaše informácie však môžu pomôcť alebo môžu byť použité na získanie prehľadu o trhu a ďalšiu činnosť úradu.


Odosielateľ

Spoločnosť / spoločnosti voči ktorým smeruje podnet

Konanie, ktorým spoločnosť / spoločnosti porušili zákonPopis podnikateľa X, voči ktorému podnet smeruje, aké aktivity vykonáva, na akom trhu pôsobí, aká je jeho pozícia na tomto trhu.

Popis tovaru/služby, ktorého sa dané správanie týka

Podrobný popis správania sa podnikateľa X, ktoré podľa Vášho názoru predstavuje zneužitie dominantného postavenia.

Uveďte v čom je popisované správanie protisúťažné – v čom spočíva jeho negatívny dopad na súťaž a na spotrebiteľov

Čo od podania podnetu očakávate - aký výsledok by ste chceli podaním podnetu dosiahnuť

Pokiaľ sú k dispozícii, je potrebné podložiť tvrdenia z predchádzajúcich bodov dôkazmi (napr. štatistiky, údaje a informácie poukazujúce na dominantné postavenie podnikateľa X, správy a informácie objasňujúce fungovanie trhu, zmluvy, cenníky, korešpondencia, e-maily a iné dokumenty preukazujúce protisúťažné správanie a pod.)

Uveďte akékoľvek iné informácie a skutočnosti, ktoré považujete za dôležité


Pridať prílohu

Posledná aktualizácia:21.10.2019