Ako podať podnet

Ak máte podozrenie, že podnikateľ zneužíva svoje dominantné postavenie, je možné podať podnet Protimonopolnému úradu SR. Podnet by mal obsahovať označenie podnikateľa/-ľov a popis jeho/ich správania, ktoré podľa Vás predstavuje zneužitie dominantného postavenia. Ak máte dôkazy o takomto konaní, je vhodné ich k podnetu priložiť.

Úrad si dovoľuje uviesť, že nerieši individuálne spory spotrebiteľov. Vaše informácie však môžu pomôcť alebo môžu byť použité na získanie prehľadu o trhu a ďalšiu činnosť úradu.
 
Na uľahčenie podávania podnetu je k dispozícii vzor formulára. Môžete si ho stiahnuť po kliknutí na jeden z nasledujúcich odkazov a vyplniť:
Váš podnet však momentálne môžete Protimonopolnému úradu SR adresovať len
  • v elektronickej forme:
    • buď prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk alebo 
    • prostredníctvom elektronickej služby dostupnej na Ústrednom portáli verejnej správy na tomto odkaze,
  • poštou na adresu:
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava 29
  • osobne do podateľne úradu počas stránkových hodín:
v pracovných dňoch - pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 
Priamo na webovom sídle Protimonopolného úradu SR totiž už nie je možné elektronicky vyplniť formulár na podávanie podnetov Protimonopolnému úradu SR na prešetrenie možných porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže a odoslať ho, a to z dôvodu nahradenia elektronickou službou Podávanie žiadostí a podaní v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (budete presmerovaný na Ústredný portál verejnej správy)

 
Posledná aktualizácia:15.07.2021