Preskočiť na hlavný obsah

Záväzky

Aktualizované:
Obsah

Alternatívnou možnosťou k uloženiu pokuty v prípade porušenia zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo v prípade iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže je využitie inštitútu „záväzkov“ (§ 33 zákona).

Podnikateľ môže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže úradu navrhnúť záväzky, ktoré odstránia súťažný problém na trhu. Úrad, po posúdení navrhnutých záväzkov, môže začaté konanie ukončiť rozhodnutím, ktorým uloží podnikateľovi povinnosť plniť ním navrhnuté záväzky. V takomto prípade úrad v rozhodnutí nekonštatuje porušenie zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ale priamo zaväzuje podnikateľa – účastníka konania na plnenie opatrení, ktoré odstránia identifikovaný problém na trhu.

Inštitút záväzkov je podrobnejšie upravený v dokumente Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa § 33 zákona) (PDF, 392 kB).