Ako podať podnet

Ak máte podozrenie, že zo strany podnikateľov dochádza k vertikálnej dohode obmedzujúcej súťaž alebo orgány štátnej správy alebo samosprávy narúšajú svojou činnosťou hospodársku súťaž, je možné podať podnet Protimonopolnému úradu SR.

Na uľahčenie podávania podnetu týkajúceho sa podozrenia z vertikálnej dohody obmedzujúcej súťaž je k dispozícii vzorový formulár, ktorý môžete vyplniť elektronicky alebo si ho nižšie stiahnuť.

Úrad si dovoľuje uviesť, že nerieši individuálne spory spotrebiteľov. Vaše informácie však môžu pomôcť alebo môžu byť použité na získanie prehľadu o trhu a ďalšiu činnosť úradu.


  

Odosielateľ

Spoločnosť / spoločnosti voči ktorým smeruje podnet

Konanie, ktorým spoločnosť / spoločnosti porušili zákon

Uveďte popis skutku, činností alebo konaní, ku ktorým malo dôjsť alebo dochádza.
Popis podnikateľa/podnikateľov, voči ktorému/ktorým podnet smeruje, aké aktivity vykonáva/vykonávajú, na akom trhu, aká je jeho/ich pozícia na trhu, opis fungovania distribučného reťazca

Popis tovaru/služby, ktorého sa dané správanie týka

Podrobný popis správania podnikateľa/podnikateľov, ktorý podľa Vášho názoru predstavuje dohodu obmedzujúcu súťaž (napr. povaha dohody, t.j. aké obmedzenia obsahuje, trvanie týchto obmedzení, spôsob výkonu dohody, prípadne pohnútky, ktoré sa majú sledovať touto dohodou)

Uveďte v čom je popisované správanie protisúťažné – v čom spočíva jeho negatívny dopad na súťaž a na spotrebiteľov

Čo od podania podnetu očakávate - aký výsledok by ste chceli podaním podnetu dosiahnuť

Pokiaľ sú k dispozícii, je potrebné podložiť tvrdenia z predchádzajúcich bodov dôkazmi (napr. štatistiky, správy a informácie objasňujúce fungovanie trhu, zmluvy, cenníky, korešpondencia, e-maily a iné dokumenty preukazujúce protisúťažné správanie a pod.)

Uveďte akékoľvek iné informácie a skutočnosti, ktoré považujete za dôležité


Pridať prílohu


Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:21.10.2019