Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Aktivity PMÚ SR ako koordinátora pomoci v oblasti zvyšovania povedomia o pravidlách pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci v rokoch 2018 – 2022

Publikované:
Obsah

PMÚ SR spracoval prehľad svojich aktivít.

Ilustračný graf
Ilustračný graf

Zvyšovanie povedomia o pravidlách v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci patrí dlhodobo k hlavným prioritám Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako koordinátora pomoci.

Pracovné stretnutia

Koordinátor pomoci využíva na tento účel najmä pracovné stretnutia s poskytovateľmi pomoci, resp. vykonávateľmi schém pomoci, o ktoré je neustále veľký záujem.

Od roku 2020, kedy Slovensko, ako aj ostatné krajiny sveta zasiahla pandémia COVID-19, sa väčšina pracovných stretnutí presunula do online priestoru. Online priestor umožnil väčší rozsah pracovných stretnutí ako osobné stretnutia, rovnako umožnil účasť viacerým účastníkom.

Prehľad počtu pracovných stretnutí uskutočnených počas rokov 2018 – 2022 znázorňuje nasledujúci graf:

Grafické znázornenie počtu stretnutí v rokoch 2018-2022

Školenia a praktické workshopy

Medzi aktivity koordinátora pomoci, ktoré mu vyplývajú priamo zo zákona o štátnej pomoci (zákona č. 358/2015 Z. z.), patrí aj organizácia a lektorské zabezpečovanie školení zameraných na výklad pravidiel v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a praktických workshopov podľa požiadaviek jednotlivých poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci.

Prehľad počtu školiacich aktivít, ktoré koordinátor pomoci viedol počas rokov 2018 – 2022 dokumentuje nasledujúci graf:

Grafické znázornenie počtu školení a praktických workshopov v rokoch 2018-2022

Metodická a konzultačná činnosť

Ďalšou oblasťou činnosti koordinátora pomoci vyplývajúcou zo zákona o štátnej pomoci je zabezpečovanie metodickej a konzultačnej činnosti. Na tento účel koordinátor pomoci zriadil informačnú e-mailovú adresu statnapomoc@antimon.gov.sk, ktorá slúži ako kontaktný bod pre odbornú a laickú verejnosť, s cieľom zabezpečiť metodickú a konzultačnú činnosť pre jednotlivých žiadateľov o usmernenie v oblasti dodržiavania pravidiel štátnej a minimálnej pomoci.

Počas sledovaného obdobia koordinátor pomoci prostredníctvom tejto informačnej e-mailovej adresy prijal všeobecné otázky, ako aj žiadosti o usmernenia ku konkrétnym prípadom, s ktorými sa poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém či verejnosť stretli pri uplatňovaní pravidiel v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Počet usmernení, ktoré koordinátor pomoci vydal počas rokov 2018 – 2022 je uvedený v nasledujúcom grafe:

Grafické znázornenie počtu usmernení koordinátora pomoci v rokoch 2018-2022

Informovanie verejnosti

Koordinátor pomoci pravidelne informuje širokú verejnosť, ako aj poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém o novinkách a aktuálnych informáciách v oblasti štátnej a minimálnej pomoci prostredníctvom úradného webového sídla www.antimon.gov.sk vo forme tlačových správ, ako aj prostredníctvom informačnej e-mailovej adresy statnapomoc@antimon.gov.sk. Koordinátor pomoci má sieť kontaktných osôb poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém, ktorým prostredníctvom uvedenej informačnej e-mailovej adresy zasiela aktuálne informácie.

Sieť kontaktných osôb koordinátor pomoci aktualizuje na základe požiadaviek jednotlivých poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci, alebo na základe vlastnej iniciatívy.

Prehľad počtu informácií zverejnených na webovom sídle koordinátora pomoci znázorňuje nasledujúci graf:

Grafické znázornenie počtu zverejnených informácií v rokoch 2018-2022

Vydávanie metodických usmernení

V neposlednom rade, koordinátor pomoci okrem vyššie uvedených činností svoje najdôležitejšie poznatky z aplikačnej praxe vydáva formou metodických usmernení, ktoré publikuje na webovom sídle, aby boli dostupné všetkým, ktorí sa stretávajú s aplikáciou pravidiel v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci v praxi.

V roku 2020 nadviazal koordinátor pomoci spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska, ktorá pokračuje prostredníctvom cyklu „Začíname so štátnou pomocou“.

V priebehu rokov 2018 – 2022 koordinátor pomoci publikoval nasledujúce metodické usmernenia:

2018

 • ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC – Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018

2019

 • Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci;
 • Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis;
 • Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis;
 • Aktualizovaný manuál k Informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP)

2020

 • Začíname so štátnou pomocou: II. časť – Zákon o štátnej pomoci;
 • Začíname so štátnou pomocou: I. časť – Základné pojmy;
 • Aktualizovaný manuál k Informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP)

2021

 • Vzor testu štátnej pomoci;
 • Aktualizovaný manuál k Informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP);
 • Začíname so štátnou pomocou: III. časť - Zákon o štátnej pomoci: schematické znázornenie

2022

 • Začíname so štátnou pomocou: IV. časť – Minimálna pomoc ad hoc;
 • Metodické usmernenie k definícií jediného podniku;
 • Procesný postup v prípade minimálnej pomoci, štátnej pomoci podľa skupinových výnimiek a štátnej pomoci podliehajúcej notifikácii;
 • Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry;
 • Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva;
 • Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis;
 • Aktualizovaný manuál k Informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP).