Preskočiť na hlavný obsah

Metodické usmernenia koordinátora pomoci

Aktualizované:
Obsah

Metodická príručka - Minimálna pomoc v príkladoch

GBER - výnimka z podniku v ťažkostiach

Vzory schém štátnej pomoci

Vzor schémy štátnej pomoci GBER (DOCX, 338 kB)

Vzory schém minimálnej pomoci

 
 
 
 

Metodické usmernenie – Jediný podnik

Metodické usmernenie - Jediný podnik (DOCX, 141 kB, zmeny uvedené formou sledovania zmien)

Metodické usmernenie - Jediný podnik (PDF, 842 kB, aktualizované v júli 2024)

Procesný postup v prípade schém štátnej a minimálnej pomoci a štátnej a minimálnej pomoci ad hoc

Procesný postup v prípade MINIMÁLNEJ POMOCI (schéma minimálnej pomoci a minimálna pomoc ad hoc) (PDF, 439 kB)
Procesný postup v prípade SKUPINOVÝCH VÝNIMIEK (schéma štátnej pomoci a štátna pomoc ad hoc) (PDF, 447 kB)
Procesný postup v prípade NOTIFIKÁCIE ŠTÁTNEJ POMOCI (schéma štátnej pomoci a štátna pomoc ad hoc) (PDF, 435 kB)

Vzor testu štátnej pomoci

Vzor testu štátnej pomoci (DOCX, 337 kB)

Manuál IS SEMP

Manuál IS SEMP – v časti Centrálny register IS SEMP

Metodické usmernenie – Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

Metodické usmernenie – Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci - revízia: marec 2022 (PDF, 641,17 kB)

Príloha č. 1 – Činnosti nehospodárskeho charakteru (DOCX, 24 kB)

Príloha č. 2 – Činnosti nehospodárskeho charakteru s doplnkovým hospodárskym využitím (DOCX, 26,8 kB)

Príloha č. 3 – Vyhodnotenie lokálneho charakteru hospodárskych činnosti (DOCX, 32 kB )

Vzory vyhlásenia žiadateľa k nariadeniam o poskytovaní minimálnej pomoci

AKTUALIZOVANÉ - Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (DOCX, 38 kB)

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (DOCX, 47,4 kB)

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (DOCX, 46,2 kB)

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (DOCX, 46,6 kB)

Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

AKTUALIZOVANÉ - Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 827 kB)

Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?

Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii? (Príručka koordinátora pomoci) (PDF, 576 kB)

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 675 kB)