Úrad publikoval svoje ďalšie vydanie Súťažného spravodajcu o dianí v oblasti hospodárskej súťaže 
detail článku
Úrad publikoval výročnú správu o svojej činnosti v roku 2018
detail článku
Medzinárodná konferencia sa uskutočnila 22. mája 2019
detail článku
Úrad zverejnil svoj akuálny plán hlavných úloh
detail článku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.